Archive for lipiec, 2012

CHOROBY JAMY USTNEJ I ZĘBÓW

Intensywny rozwój medycyny w ostatnim półwieczu dotyczy również stomatologii. Związane jest to z jednej strony z postępem wiedzy, roz­wojem i praktycznym zastosowaniem osiągnięć nauk technicznych, a z drugiej strony z potrzebą zaspokojenia oczekiwań społecznych. Dawna dentystyka, zajmująca się przez stulecia chorobami zębów, a następnie zębów i wyrostków zębodołowych, rozwinęła się we współ­czesną stomatologię, zajmującą się […]

ORZECZNICTWO OKULISTYCZNE

Orzecznictwo okulistyczne zajmuje się ustalaniem stopnia zdolności do pracy osoby badanej. Pod uwagę brane są, oprócz choroby podsta­wowej ograniczającej w znacznym stopniu możliwości wykonywania określonej pracy, inne czynniki, które dają obiektywny obraz zdolności całego organizmu do podjęcia pracy zawodowej. Należą do nich: wiek chorego, kwalifikacje oraz możliwości wyrównawcze poszczegól­nych narządów. Ocena ich pozwala na określenie […]

PROBLEMY SPOŁECZNE LUDZI SŁABO WIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH

Pomimo znacznych osiągnięć w dziedzinie rozpoznawania i leczenia chorób układu wzrokowego, liczba osób niewidomych ciągle wzrasta. Przyczyny upośledzenia wzroku i ślepoty w porównaniu z zesta­wieniem sprzed 30 laty zmieniły się znacznie. Miejsce chorób zakaź­nych, zwłaszcza wieku dziecięcego, stanowiących najczęstszy powód zaniewidzenia, zajęły oprócz chorób oczu, takich jak jaskra czy odwarstwienie siatkówki, choroby układowe — cukrzyca, […]

CHOROBY ZAWODOWE OCZU

Układ wzrokowy narażony jest na działanie szkodliwych czynników związanych z wykonywaniem zawodu. Czynniki te mogą działać bez­pośrednio na oko lub uszkadzać układ wzrokowy poprzez ogólne od­działywanie na organizm. Bezpośrednie działanie wywołują urazy che­miczne, mechaniczne, cieplne oraz spowodowane energią promienistą. Urazy chemiczne powstają na skutek działania przy stanowiskach pracy: dymów, par i gazów lub cieczy. Uszkodzeniu […]

Urazy cieplne

Oparzenia cieplne są spowodowane dostaniem się do oczu ciał gazo­wych, płynnych lub stałych chemicznie obojętnych o wysokiej tempe­raturze. Rozległość uszkodzeń zależy od ilości i temperatury czynnika termicznego. Leczenie świeżych oparzeń polega na miejsco­wym stosowaniu antybiotyków, środków rozszerzających źrenicę i na­czynia krwionośne. Skutki oparzeń w postaci zniekształceń i blizn wymagają często leczenia operacyjnego. Uszkodzenia energią promienistą […]

Ciała obce w oku

W niektórych rodzajach urazów mechanicznych do tkanek oka przedostają się różnorodne ciała obce, najczęściej metaliczne. Powodu­ją one rozwój zakażenia bakteryjnego, a ponadto wchodząc w chemicz­ną reakcję z tkankami oka wyzwalają reakcję zapalną, dodatkowo wi­kłającą skutki urazu. Ciało obce znajdujące się w worku spojówkowym czy na powierzch­ni rogówki powoduje światłowstręt, łzawienie i różnego stopnia obja­wy bólowe. […]

Rany

Zranienia aparatu ochronnego oka i gałki ocznej mogą być powierz­chowne lub przenikające, powodując uszkodzenie głębszych części oka. Rany przenikające zadane ostrym przedmiotem bywają cięte, kłute i szarpane. Uszkodzeniu mogą ulec wszystkie struktury aparatu ochronnego oka i gałki ocznej. Rokowanie co do zacho­wania prawidłowej funkcji oka zależy od rozległości uszkodzeń, od te­go, jakie części oka zostały […]

URAZY OKA I NARZĄDÓW DODATKOWYCH

Urazy układu wzrokowego powodują na ogół ciężkie uszkodzenie i nierzadko bywają przyczyną znacznego upośledzenia ostrości wzroku lub całkowitej ślepoty. Związane są one głównie z rodzajem wykony­wanej pracy zawodowej i w większości przypadków są wynikiem nie­przestrzegania przepisów dotyczących ochrony oczu. Przyczyną części urazów są nieszczęśliwe wypadki, zdarzające się przeważnie u dzieci. W zależności od rodzaju czynnika […]

Zmiany na dnie oka w zatruciu ciążowym

Głównym objawem zatrucia ciążowego jest nadciśnienie tętnicze. Gwałtowny wzrost ciśnienia powoduje silne zwężenie tętniczek, obja­wy ucisku w miejscu ich skrzyżowania z żyłami oraz często obrzęki tarczy nerwu wzrokowego. Charakterystyczna dla zatrucia ciążowego faza złośliwa nadciśnienia sprzyja wystąpieniu w siatkówce tzw. „ognisk waty”, które są obszarami martwiczymi, a także licznych wybroczyn. Pełny obraz rozwiniętego zespołu retinopatii […]

Zmiany na dnie oka w cukrzycy

Stopień uszkodzenia układu naczyniowego w siatkówce oka zależy od czasu trwania cukrzycy. Przedłużenie życia ludzi cierpiących na tę chorobę spowodowało wzrost liczby chorych z cukrzycowym uszkodze­niem siatkówki, zwanym retinopatią cukrzycową. Zmiany w układzie naczyniowym siatkówki w cukrzycy dotyczą głównie części żylnej i polegają na odcinkowym rozszerzeniu żyl­nych naczyń włosowatych, wyglądem przypominających drobne wybroczynki. Występowanie ich […]