Archive for the ‘Chirurgia plastyczna’ Category

Chirurgia kosmetyczna

Jest to dział chirurgii plastycznej zajmujący się wykonywaniem za­biegów chirurgicznych w celu poprawy wyglądu estetycznego opero­wanych części ciała, który odbiega od przyjętych norm. Operacje rekonstrukcyjne w obrębie głowy. Ubytek skóry owłosionej głowy, zdarzający się przy oskalpowaniu maszyną ro­tacyjną lub powstały na skutek oparzenia, może być uzupełniony prze­szczepem skóry. Wywinięte powieki po oparzeniu twarzy są rekonstruowane […]

Oparzenia

Współczesne aktywne, miejscowe leczenie oparzeń głębokich polega na usunięciu tkanek martwiczych i pokryciu ran wolnymi przeszcze­pami skóry pośredniej grubości, najczęściej siatkowymi. Przy bardzo rozległych oparzeniach – w związku z tym przy niedostatecznej ilości przeszczepów własnopochodnych – rany pokrywane są przeszczepami obcopochodnymi, tj. pochodzącymi od innych osób (alogennymi) lub od świni (ksenogennymi); przeszczepy te są stopniowo […]

Świeże uszkodzenia urazowe

W okolicach dobrze unaczynionych podczas chirurgicznego opraco­wania rany obowiązuje maksymalne oszczędzanie tkanek i postępowa­nie zapobiegające zniekształceniu. Wynik odtworzenia (rekonstrukcji) uszkodzeń urazowych zależy od rodzaju i umiejscowienia rany, in­dywidualnych skłonności do powstawania blizn przerostowych i od upływu czasu. Ostateczne ukształtowanie się blizny trwa rok i do­piero po tym czasie może być podjęta decyzja o ewentualnej wtórnej […]

Wady głowy i szyi

Rozszczepy wargi i podniebienia należą do najczęst­szych wad wrodzonych głowy i szyi. Zależnie od rozległości są one przyczyną zniekształceń warg, nosa, szkieletu twarzoczaszki oraz zaburzeń takich funkcji, jak: ssanie, połykanie, oddychanie, mówienie i słyszenie. Złożony charak­ter następstw tych wad wymaga leczenia zespołowego, w którym po­winni brać udział: chirurg, ortodonta i foniatra. Jednostronne i obustronne rozszczepy […]

CHIRURGIA PLASTYCZNA

Chirurgia plastyczna jest specjalnością chirurgiczną, zaj­mującą się leczeniem zniekształceń oraz rekonstrukcją ubytków pow­łok i układu mięśniowo-szkieletowego. Dysponuje ona specjalnymi metodami operacyjnymi, które znajdują zastosowanie w wielu dziedzi­nach medycyny: w okulistyce, otolaryngologii, chirurgii ogólnej i ura­zowej, ortopedii, urologii, onkologii i ginekologii. Stąd można okreś­lać chirurgię plastyczną jako specjalność interdyscyplinarną. Opanowanie określonej techniki operacyjnej wymaga od lekarza […]