Archive for the ‘Chirurgia wieku rozwojowego’ Category

Kamica układu moczowego

Kamica nerek i dróg moczowych u dzieci występuje rzadziej niż u dorosłych. Kamienie u dzieci powstają najczęściej na tle odmiedniczkowego zapalenia nerek powikłanego zastojem moczu w miedniczce i kielichach. Kamienie mogą się tworzyć także u dzieci ze zmiana­mi w składzie moczu, wywołanymi defektami metabolicznymi. Objawem kamicy są przeważnie zapalenia dróg moczowych, czę­sto bóle brzucha i […]

Inne stany chorobowe jelit i dróg żółciowych

Nawykowe zaparcie u dzieci. Przewlekłe zaparcia u dzieci są czę­sto objawem zmian organicznych w końcowym odcinku przewodu po­karmowego. Rzadziej przyczyna choroby jest nieznana. U dzieci ta­kich nie ma odchyleń od stanu prawidłowego, które by usprawiedli­wiały zaparcia. Badanie radiologiczne z wlewem doodbytniczym wyka­zuje jedynie umiarkowane poszerzenie odbytnicy i esicy będące skut­kiem, a nie przyczyną zalegania mas […]

Wgłobienie jelita krętniczo-kątnicze

Jest to wniknięcie końcowego odcinka jelita cienkiego, zwanego krętnicą lub jelitem krętym, do kątnicy, czyli początkowej najszerszej części jelita grubego, a w dłużej trwającym wgłobieniu — także do dalszych odcinków tego jelita. Wgłobienie występuje przeważnie u niemowląt (do pierwszego roku życia 65% wgłobień) dobrze odżywio­nych, zwykle wiosną lub jesienią. Istnieje związek przyczynowy z wi­rusowym zapaleniem […]

Przerostowe zwężenie odźwiernika

Przerostowe zwężenie odźwiernika jest to stan, w któ­rym na skutek przerostu i włóknienia mięśniówki odźwiernika żołądka przechodzenie zawartości żołądka do dwunastnicy najpierw jest utrud­nione, w końcu całkowicie zatrzymane. Powoduje to początkowo zwol­nienie przyrostu masy ciała dziecka, a następnie wyniszczenie jego organizmu. Dołącza się przeważnie zachłystowe zapalenie płuc. Istnie­je rodzinna skłonność do tej choroby. Pierwszym objawem […]

Choroba Hirschsprunga

Jest to choroba wrodzona spowodowana brakiem zwojów nerwo­wych w ścianie jelita grubego, najczęściej w dolnych jego odcinkach. Niekiedy brak zwojów może występować w całym jelicie grubym. Brak z woj o w prowadzi do braku ruchu robaczkowego w tym odcinku jelita, który staje się przeszkodą dla przesuwającej się treści pokarmowej. Prowadzi to do coraz większego i […]

Krwawienia z przewodu pokarmowego

Krwawienia z przewodu pokarmowego mogą następować z różnych jego odcinków i z różnych przyczyn. Krwawienia mogą być gwałtow­ne, w postaci krwotoku (z dużą utratą krwi), lub niewielkie, ale przewlekłe. Masywne krwawienia z górnych odcinków przewodu po­karmowego – przełyku, żołądka lub dwunastnicy – objawiają się wy­miotami z dużą ilością krwi nie zmienionej lub zmienionej, o wyglą­dzie […]

STANY ZAPALNE W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNEJ

Zapalenie wyrostka robaczkowego. Choroba ta występuje naj­częściej u dzieci w wieku szkolnym, znacznie rzadziej u niemowląt. Przebieg ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci najmłod­szych różni się znacznie od obserwowanego u dzieci starszych i osób dorosłych. U niemowląt i noworodków zapalenie wyrostka robaczko­wego ma większą skłonnność do szybkiego szerzenia się na całą jamę otrzewnej. Stan dziecka […]

PRZEPUKLINY

Termin „przepuklina” oznacza stan, w którym część zawartości ja­my brzusznej — trzewia – wydostaje się na zewnątrz poprzez wrota przepukliny. Przepuklina składa się najczęściej z: worka przepu­klinowego (którym jest uwypuklona otrzewna), zawartości (którą są najczęściej jelita, czasami jajnik) i wrót. Wrotami przepu­kliny u dzieci jest przeważnie kanał pachwinowy lub pierścień pępko­wy, które nie uległy zamknięciu […]

ZAKAŻENIA ROPNE

Ropnie i ropowice powłok. Są to najczęstsze choroby ropne u dzieci, mogące stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia, a nawet ży­cia dziecka, zwłaszcza noworodka i młodego niemowlęcia. Wywołują je z reguły gronkowce złociste. Zakażenie następuje najczęściej przez kontakt z osobą chorą lub z nosicielem bakterii, a ponadto poprzez odzież lub drobny sprzęt. Ropnie lub ropowice mogą […]

Wady kończyn

Brak kończyny lub jej znaczny niedorozwój należy do najcięż­szych wad kończyn. Jedynie odpowiednia proteza może ułatwić życie dziecku. Postęp w tej dziedzinie jest ostatnio bardzo duży, wykorzysta­no w nim osiągnięcia elektroniki. W przypadkach lżejszych operacje korekcyjne i przeszczepy umożliwiają przystosowanie kończyny do wykonywania prostszych ruchów. Ważne znaczenie ma uzyskanie tzw. opozycji kciuka, tzn. takiego uformowania […]