Archive for the ‘Chirurgia’ Category

Rak żołądka

Leczenie operacyjne. Szanse na całkowite wyleczenie raka żołąd­ka daje jedynie operacja. Celem jej jest usunięcie guza, sąsiadujących z nim nie zmienionych części żołądka czy dwunastnicy i ewentualnie okolicznych węzłów chłonnych. W późniejszym okresie choroby, kiedy doszło do rozprzestrzenienia się zmian na okoliczne tkanki i narządy, powinny być usunięte wszystkie nacieczone tkanki, ale jedynie u po­łowy […]

Choroba wrzodowa

Leczenie operacyjne. Duży wkład w rozwój wiedzy o leczeniu chirurgicznym choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy wnieśli uczeni polscy. Pierwszą w świecie operację częściowego wycięcia żo­łądka z powodu choroby wrzodowej wykonał w 1881 r. Ludwik Rydy­gier, późniejszy profesor Uniwersytetu Krakowskiego i Lwowskiego. Kilka lat później profesor Uniwersytetu Krakowskiego Jan Miku- licz-Radecki podał własny sposób wycięcia -żołądka […]

Niedrożność jelit czynnościowa

Przyczyną niedrożności czynnościowej, czyli porażennej, są zaburzenia ogólnoustrojowe, w wyniku których perystaltyka jelit ulega zahamowaniu lub znacznemu zwolnieniu. Porażenna niedrożność jelit może być powikłaniem zapalenia otrzewnej, za­palenia płuc, zaburzeń w ukrwieniu jelit, niektórych ciężkich chorób ogólnych, np. mocznicy, cukrzycy. Zdarza się również po nadużyciach niektórych narkotyków, uszkodzeniu rdzenia kręgowego, znieczuleniu lędźwiowym, jako reakcja na ból. […]

Następstwa niedrożności mechanicznej jelit

Znaczne odwodnienie chorego. Utrata płynów i elektroli­tów występuje wskutek wymiotów, gromadzenia się soków trawien­nych w jelitach i płynu przesiękowego w wolnej jamie otrzewnej. Pro­wadzi to do znacznego zmniejszenia objętości krwi krążącej, czego na­stępstwem — przy dłużej trwającej niedrożności – może być wstrząs oligowolemiczny. Zaburzenia w ukrwieniu ściany jelita. Może to być wynikiem rozdęcia jelita przez […]

Zrosty wewnątrzotrzewnowe

Zrosty wewnątrzotrzewnowe są następstwem operacji brzusznych lub zapalenia otrzewnej. Mogą powstawać po operacjach, w czasie których nie stwierdzono zapalenia otrzewnej, a także u chorych, któ­rzy je przebyli, a nie byli operowani. Dzięki zdolności otrzewnej do tworzenia zlepów i ewentualnie zrostów, proces zapalny przebiegający w jamie brzusznej może zostać ograniczony. Przeważnie w miarę po­stępowania procesu gojenia […]

Choroby otrzewnej

Otrzewna jest cienką, mocną, przezroczystą błoną surowięzą wyś­ciełającą jamę brzuszną (otrzewna ścienna) i pokrywającą pra­wie wszystkie narządy w niej leżące (otrzewna trzewna). Po­wierzchnia otrzewnej jest prawie równa powierzchni całego ciała. Choroby toczące się w otrzewnej wywierają zatem duży wpływ na ca­ły organizm. Otrzewna ma szczególne właściwości i zdolności, a mianowicie: 1) szybkiego wchłaniania płynów; w […]

Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej

Przyczyną powstawania choroby wieńcowej serca są najczęściej zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych utrudniające przepływ krwi. Zmiany te zlokalizowane są przede wszystkim w tętnicach serca i zwężają ich światło na krótkim, ograniczonym odcinku. Rozwój chirurgii naczyniowej i wynikające z niego doświadczenia oraz opanowanie techniki operacji serca przy­niosły opracowanie przed ponad 20 laty nowej metody chirurgicznego leczenia […]

Sztuczne zastawki serca

Sztuczne zastawki serca stanowią specyficzny rodzaj protezy przej­mującej podstawowe funkcje zastawki naturalnej. Można by dzielić je według anatomicznego przeznaczenia (zastawka aortalna, dwudzielna, trójdzielna), właściwszy jest jednak podział uwzględniający zasadnicze różnice konstrukcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem materiału, z którego są budowane. Każda sztuczna zastawka bowiem, niezależnie od typu modelu czy innej charakterystyki, spełnić ma funkcje elemen­tów odtwarzających […]

Nabyte wady serca

Wady zastawek serca, tj. zastawki dwudzielnej (mitralnej), aortalnej i trójdzielnej, mogą występować pod postacią zwężenia, nie­domykalności lub równocześnie zwężenia i niedomykalności. W przypadku niedomykalności zastawek krew w cza­sie skurczu serca nie zostaje w całości przemieszczona do dużych na­czyń tętniczych czy komór, ponieważ pewna jej część „cofa” się przez niezamkniętą całkowicie zastawkę. Przy zwężeniu powstają nad­mierne […]

Chirurgiczne leczenie wad serca

Nieprawidłowości anatomiczne w układzie krążenia, powstałe w trakcie rozwoju płodowego, przybierają w dalszym życiu charakter zmian ostatecznych, nieodwracalnych. Losy narodzonego dziecka zale­żą zatem od stopnia zaburzeń hemodynamicznych, czyli od skutków wynikających z nieprawidłowego obiegu krwi w czasie poszczególnych etapów pracy serca. Każda postać leczenia zachowawczego, polegają­cego na podawaniu doraźnie skutecznych leków, jest postępowaniem łagodzącym objawy, […]