Archive for the ‘Choroby tętnic’ Category

Zatory tętnicze

Zator tętniczy powstaje na skutek nagłego zamknięcia światła tętni­cy czopem przyniesionym z prądem krwi. Jest to najczęściej skrzepli- na oderwana z lewego przedsionka chorego serca. Zator tętnic kończyn objawia się nagłym, trudnym do zniesienia bólem łydki i stopy lub ręki i palców. Ponadto występują: 1) uczucie zimna w kończynie, drętwienie i mrowienie, 2) zblednięcie kończyny, […]

Zespoły uciskowo-nerwowe

Nieprawidłowość układu kostnego oraz silnie rozwinięte mięśnie mogą uciskać na przebiegające w ich okolicy naczynia i nerwy wywo­łując rozmaite objawy chorobowe. Do zespołów tych należą m.in. dwa opisane niżej. Zespół wylotu klatki piersiowej. W chorobie tej uciskowi lub sta­łemu drażnieniu ulegają nerwy i naczynia przechodzące z klatki pier­siowej na kończynę górną. Głównym objawem jest ból […]

Nerwice naczyniowe

Nerwic.e naczyniowe to zaburzenia naczynioruchowe po- wodujące powstawanie nienormalnych reakcji kurczu lub rozszerze­nia małych tętnic w odpowiedzi na różne bodźce. Po ustąpieniu kur­czu lub nadmiernego rozszerzania, stan tętnic i krążenia jest pra­widłowy. Choroba i zespół Raynauda jest to napadowe blednięcie i sinienie palców. Przyczyną zaburzeń jest prawdopodobnie nadpobudliwość układu współczulnego powodująca skurcz tętnic palców. W […]

Choroba Buergera

Choroba Buergera, czyli przewlekłe zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń, charakteryzuje się licznymi, odcin­kowymi niedrożnościami tętnic kończyn dolnych. Zmiany występują w małych tętniczkach palców stopy oraz podudzia i dotyczą zwykle młodych mężczyzn, przeważnie palących duże ilości papierosów. Choroba Buergera stanowi jedynie 1-2% wszystkich chorób tętnic, a to, co się na ogół określa tym mianem, jest prawie zawsze miaż­dżycą […]

Tętniaki

Tętniak jest to ograniczone rozszerzenie tętnicy. Ponad-90% tęt­niaków powstaje w następstwie miażdżycowego zwyrodnienia ścian tętnicy. Inne przyczyny to: urazy, zakażenia (dawniej często kiłą) oraz wrodzone zmiany tętnic. Czasami tętniak powstaje po operacji wyko­nanej na tętnicy, w obrębie szwu zespalającego tętnicę z protezą z tworzywa sztucznego. Tętniak powstający w następstwie okrężnego poszerzenia tętnicy nazywany jest tętniakiem […]

Leczenie

Leczenie zachowawcze ma na celu wytworzenie krążenia obocznego i zapobieżenie dalszemu rozwojowi miażdżycy. Główną zasadą tego leczenia jest postępowanie takie jak przy zapobieganiu miażdżycy, a ponadto stosowane są odpowiednie leki. Zalecane by­wają leki rozszerzające naczynia, obniżające poziom cholesterolu i in­nych tłuszczów we krwi, obniżające krzepliwość krwi oraz blokady. Leki rozszerzające naczynia zmniejszają ich opór, a […]

Zapobieganie

Ponieważ próby leczenia zaawansowanej miażdżycy nie przynoszą pożądanych wyników, coraz więcej uwagi poświęca się jej zapobiega­niu. Zapobieganie polega na unikaniu czynników szczególnie usposa­biających do powstawania zmian miażdżycowych. Do czynników tych zalicza się: nieracjonalne żywienie i małą aktywność fizyczną, a po­nadto nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cholesterolu we krwi, otyłość, palenie tytoniu oraz nieracjonalny tryb życia odbiegają­cy […]

Badania diagnostyczne

Rozpoznawanie niedrożności tętnic kończyn dolnych opiera się na objawach oraz na badaniach diagnostycznych, z których największe znaczenie przypisuje się badaniu tętna, arteriografii oraz badaniom ultradźwiękowym, czyli ultrasonografii. Badanie tętna obmacywaniem jest badaniem podstawowym, ła­twym i powszechnie znanym. Dokładne zbadanie tętna i wywiad z chorymi pozwalają z dość dużą dokładnością ustalić umiejscowienie niedrożności w kończynach. Brak […]

Postacie miażdżycowego niedokrwienia kończyn

Niedrożność końcowego odcinka aorty i tętnic biodrowych, zwana zespołem Leriche’a, występuje u 10 — 30% chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych. Charakterystycznym objawem jest łatwe męczenie się kończyn podczas chodzenia bez typowego chromania przestankowego, znaczne osłabienie siły mięśniowej i zani­ki mięśni kończyn dolnych oraz stale utrzymujące się zblednięcie skó­ry, szczególnie wyraźne na stopach. U mężczyzn występują […]

Objawy

Przebieg procesu miażdżycowego nie jest równomierny i można w nim wyróżnić cztery następujące po sobie okresy. W okresie pierwszym, bez względu na umiejscowienie zmian, nie występują objawy umożliwiające rozpoznanie. Powodem skrytego początku cho­roby jest to, że niedokrwienie narządu może występować dopiero po znacznym zwężeniu światła w tętnicy. W okresie drugim poja­wiają się bóle związane ze […]