Archive for the ‘Choroby układu wzrokowego’ Category

ZMIANY NA DNIE OKA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

Siatkówka oka jest jedynym miejscem w organizmie, w którym można przy życiowo obserwować najmniejsze naczynia krwionośne. Za­burzenia w układzie naczyniowym siatkówki i ich następstwa są ściśle związane ze zmianami w układzie krążenia całego organizmu. Na pod­stawie badania dna oka można wnioskować, że podobne zmiany jak w siatkówce mogą występować w naczyniach tej samej wielkości w […]

ZABURZENIA OCZNE

Choroby ośrodkowego układu nerwowego w różnym stopniu oddzia­łują na śródczaszkową część układu wzrokowego, wywołując wiele za­burzeń uchwytnych badaniem okulistycznym. Niektóre objawy ze stro­ny układu wzrokowego, występujące w określonych chorobach neuro­logicznych, wykorzystano do celów diagnostycznych. Zmiany w polu widzenia spowodowane uszkodzeniem ner­wu wzrokowego pozwalają na dokładną lokalizację procesu chorobo­wego wewnątrz czaszki. Wywołany procesem chorobowym rozrost tkanki, […]

Zaburzenia widzenia barwnego

Zaburzenia widzenia barwnego polegają na nieprawidłowym odbio­rze przez fotoreceptory siatkówki trzech zasadniczych barw: czerwo­nej, zielonej i niebieskiej. Najczęściej spotykanym zaburzeniem widze­nia barwnego jest nierozpoznawanie barwy czerwonej, zwane protanopią, oraz barwy zielonej, zwane deuteranopią. Jednoczesna ślepota na barwę czerwoną i zieloną określana jest mianem dal tonizm u. Całkowita ślepota na barwy występuje rzadko, najczęściej zaburze­nia dotyczą […]

WADY WZROKU

Wadą wzroku, zwaną także wadą refrakcji, określa się stan, w którym obserwowane przedmioty – przy zachowanej prawid­łowej przezroczystości układu optycznego oka przy braku zmian chorobowych siatkówki i nerwu wzrokowego — widziane są niewyraźnie. Przyczyną tego jest dysproporcja pomiędzy siłą łamiącą układu optycznego a wielkością gałki ocznej. W porównaniu z okiem mia­rowym, w oku z wadą […]

CHOROBA ZĘZOWA

Chorobą zęzową określa się nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych oraz współistniejące z tym zaburzenia widzenia. W warunkach fizjologicznych, dzięki prawidłowym, skoordynowa­nym czynnościom mięśni zewnętrznych oczu, osie optyczne gałek ocz­nych przy patrzeniu w dal ustawiają się równolegle, natomiast przy patrzeniu na przedmioty bliskie przecinają się w punkcie, na który kieruje się wzrok. Utworzone w ten sposób obrazy […]

Nowotwory błony naczyniowej

Znamię barwnikowe tęczówki jest to nagromadzenie się komórek barwnikowych w obrębie tęczówki. Może występować pojedynczo lub w formie plamkowatego skupienia barwnika. Ponieważ znamiona barwnikowe mogą czasami ulegać zezłośliwieniu, wskazana jest ścisła ich obserwacja. Czerniak złośliwy gałki ocznej wywodzi się z komórek barwniko­wych błony naczyniowej, a według ostatnich poglądów – z tkanki nerwowej. Częściej zlokalizowany jest […]

Nowotwory złośliwe powiek

Rak powieki rozwija się najczęściej na brzegu powieki. Początko­wo ma postać niewielkiego guzka, który następnie ulega rozpadowi tworząc owrzodzenie pokryte strupem. Owrzodzenie to nie wyka­zuje skłonności do gojenia, rozrasta się przechodząc na sąsiednie tkanki. Rak powieki jest zróżnicowany pod względem budowy mikro­skopowej i dopiero badanie histologiczne umożliwia dokładną jego identyfikację. Leczenie jest wyłącznie operacyjne, uzupełnio­ne […]

Nowotwory oczodołu

W obrębie oczodołu występują guzy, które mogą być nowotworami łagodnymi lub złośliwymi. Nowotwory łagodne to tłuszczaki, chrzęstniaki, naczyniaki (krwionośne i limfatyczne). Nowo­twory złośliwe to mięsaki i glejaki. Guz oczodołu może nara­stać powoli, początkowo bezobjawowo, a dopiero po osiągnięciu śred­nicy ok. 1 cm może dawać objawy: chory odczuwa rozsadzanie w oczodole, gałka oczna ulega uwypukleniu. W […]

Leczenie jaskry

Leczenie jaskry ma na celu przywrócenie do normy ciśnienia wew­nątrzgałkowego poprzez stworzenie prawidłowych warunków odpływu cieczy wodnistej z oka lub zahamowanie jej wytwarzania w ciele rzę­skowym. W zależności od rodzaju jaskry i jej przebiegu, stosuje się le­czenie zachowawcze lub operacyjne. W leczeniu zachowawczym podawane są środki (w postaci kropli) zwężające źrenicę, np. pilokarpina i fizostygmina. […]

Rozpoznawanie jaskry

W diagnostyce jaskry, zwłaszcza jaskry prostej, duże znaczenie ma badanie łatwości odpływu cieczy wodnistej z gałki ocznej, zwane fo­nografią. Tonografię, jak i pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, czyli tonometrię, przeprowadza się za pomocą przyrządu zwanego tonometrem. Badanie kąta przesączania, tzw. gonioskospię, wykonuje się przy użyciu gonioskopu, przyrządu optycznego poz­walającego dzięki specjalnemu układowi zwierciadeł ocenić miejsce odpływu cieczy […]