Archive for the ‘Oparzenia’ Category

Oziębienie ogólne — hipotermia

Przypadkowa hipotermia — w przeciwieństwie do celowo stoso­wanej w czasie znieczulenia ogólnego — jest niekontrolowanym obni­żeniem temperatury ciała poniżej 35°C i powstaje w wyniku działania chłodu. Człowiek świadomie i jego organizm „nieświadomie” urucha­miają mechanizmy obronne przed oziębieniem, polegające na wzmożo­nej produkcji ciepła (człowiek wzmaga pracę mięśni poprzez tupanie i uderzanie rękami, organizm „wykonuje” gwałtowne drgania […]

Odmrożenia

Odmrożenia są to uszkodzenia tkanek spowodowane działaniem niskiej temperatury powietrza. Na stopień uszkodzenia tkanek wpływ mają – poza niską temperaturą otoczenia — inne czynniki, a miano­wicie: 1)  wilgoć na powierzchni skóry lub przemoczony ubiór (możliwość oziębienia ciała mokrego jest 25 razy większa niż wtedy, gdy po­wierzchnia skóry jest sucha); 2)  ruch powietrza (przy wietrze wiejącym […]

Udar cieplny

Udar cieplny jest to znaczne przegrzanie organizmu przy niedo­statecznym oddawaniu ciepła. U ludzi młodych zwykle jest wywołany dużym wysiłkiem fizycznym w upalne dni, zwłaszcza w przegrzanych pomieszczeniach. U osób starszych nie pracujących fizycznie może wy­stąpić wówczas, gdy temperatura otoczenia przekracza 32°C, a wilgot­ność 70%. Objawem udaru cieplnego jest przede wszystkim śpiączka. Często poprzedza ją agresywna […]

Oparzenia

Zależnie od czynnika uszkadzającego oparzenia dzieli się na: ciepl­ne, chemiczne, elektryczne, popromienne. Oparzenia cieplne. Najczęstsze są oparzenia wodą, parą wodną, ogniem, tłuszczem, rozpalonym metalem, gorącym gazem. Oparzenia wywołują zmiany miejscowe w tkankach poddanych bez­pośredniemu działaniu wysokiej temperatury oraz nie mniej istotne zmiany ogólne w organizmie. Zmiany miejscowe to: zaczerwienienie, obrzęk i/lub martwica tkanek. Zależnie od […]