Archive for the ‘Ortopedia’ Category

URAZY NARZĄDU RUCHU

Złamania kości i zwichnięcia stawów zachodzą pod działaniem po­ważnych urazów. Niszcząca siła tych urazów rozprasza się także na tkanki miękkie. Każdemu złamaniu i zwichnięciu towarzyszy strefa krwotoku pourazowego, martwica tkanek i miejscowy obrzęk. Jeśli złamanie jest zamknięte, tj. nie ma przerwania skóry, krwawienie mo­że być niezauważalne, gdyż wylana krew może się rozlać w tkanki miękkie, […]

CHOROBY Z PRZECIĄŻENIA

Nagłe silne urazy o sile przekraczającej wydolność kości i tkanek miękkich powodują jednoczasowe określone uszkodzenia na­rządu ruchu – złamania kości, zwichnięcia stawów (uszkodzenie tore­bek stawowych i więzadeł), rozerwanie ścięgien i mięśni itp. Nie­wielkie urazy (w tym też mikrourazy) sumując się doprowa­dzają do powolnych i często niezauważalnych uszkodzeń w obrębie na­rządu ruchu, które kończą się prędzej […]

NOWOTWORY NARZĄDU RUCHU

Układ szkieletowy atakują nowotwory pierwotne i nowotwory prze­rzutowe. Przerzuty zdarzają się bardzo często, a źródłem ich jest z reguły rak narządów wewnętrznych. Pierwotne złośliwe guzy kośćca są rzadkie, natomiast guzy łagodne i zmiany guzo – podobne — częste. Pierwotne guzy kości są zazwyczaj umiejscowione typowo. W przynasadach kości długich (zwłaszcza w okolicy kolana) występuje mięsak […]

DYSFUNKCJE NARZĄDU RUCHU

Choroby układu nerwowego, zarówno ośrodkowego (mózg), jak i ob­wodowego, pociągają za sobą różnie zlokalizowane dysfunkcje, czyli zaburzenia czynnościowe i zniekształcenia w obrębie narządu ruchu. Dysfunkcje i zniekształcenia narządu ruchu dzieli się na 2 grupy, w zależności od przebiegu i objawów klinicznych na: 1) porażenia i nie­dowłady kurczowe występujące w chorobach ośrodkowego układu nerwowego (mózg i […]

Zapalenie stawu

Choroba dotyczy wszystkich części składowych stawu i polega za­równo na zmianach zapalnych, jak i wynikających z nich zmianach zwyrodnieniowych występujących przedwcześnie. Ropne zapalenie stawu. Przyczyną choroby jest bezpośrednie (zranionej lub pośrednie (drogą krwionośną – przebicie ogniska z kości) zakażenie stawu bakteriami chorobotwórczymi. Objawami ropnego zapalenia stawów jest obrzęk i rozdęcie stawu, ból, zaczerwienie­nie skóry, ogólne […]

PROCESY ZAPALNE

Reakcja zapalna stanowi odpowiedź organizmu na wtarg­nięcie czynników chorobotwórczych. Istota jej polega na próbie „zlo­kalizowania” czynnika chorobotwórczego, zniszczenia bakterii i na­prawienia poczynionych szkód tkankowych. W tkance kostnej warunki do obrony przed zapaleniem są nieko­rzystne i sprzyjają szerzeniu się procesu. Dlatego często zapalenie ostre przechodzi w stan przewlekły, ciągnący się latami, a nie­rzadko przez całe życie. […]

CHOROBY UKŁADOWE

Przyczyną zniekształceń i dysfunkcji narządu ruchu są zaburzenia metabolizmu tkankowego powodujące niedorozwój lub mniejszą war­tościowość tkanek, z których ten narząd jest zbudowany. W zależności od tła, na którym choroby układowe się rozwijają, dzieli się je na: choroby wrodzone, deficytowe zaburzenia metabolizmu (np. z powodu niedostatecznego dowozu witamin), zaburzenia metabolizmu z przy­czyn hormonalno-enzymatycznych, zaburzenia metabolizmu na […]

JAŁOWE MARTWICE KOŚCI

Do martwicy kości czy chrząstki dochodzi na skutek upośledzenia dopływu krwi. Przyczyny niedokrwienia mogą być różnorodne: predys­pozycje wrodzone, przeciążenia i mikrourazy, zaburzenia hormonalne, zatory i inne. Do zaburzeń w ukrwieniu dochodzi szczególnie łatwo u dzieci i młodzieży w związku z brakiem połączeń między krążeniem krwi w nasadach i przynasadach kości długich. Choroba Perthesa. Jest to […]

WADY WRODZONE

Wady wrodzone są to zaburzenia budowy i czynności narządu ru­chu, powstałe w wyniku nieprawidłowości rozwojowych, zwłaszcza w okresie rozwoju zarodkowego. W zależności od działających przyczyn, wady można podzielić na dwie grupy: endogenne i egzogenne. Wady endogenne powstają na skutek przekazywania potom­stwu nieprawidłowych informacji zawartych w genach komórek roz­rodczych rodziców. Wady egzogenne rozwijają się pod wpływem […]