Archive for the ‘Przepukliny brzuszne’ Category

Przepukliny rozworu przełykowego

Rozszerzenie naturalnego otworu w przeponie, przez który przecho­dzi przełyk z klatki piersiowej do jamy brzusznej i przemieszczenia tą drogą części żołądka do klatki piersiowej nosi nazwę przepukli­ny rozworu przełykowego. Do czynników usposabiających do powstania tych przepuklin należą: otyłość, ogólne zwiotczenie tkanek mięśniowo-powięziowych oraz ujemne ciśnienie panujące w klatce piersiowej i dodatnie ciśnienie śródbrzuszne. Wyróżnia się […]

Rzadkie postacie przepuklin

Przepuklina lędźwiowa i grzbietowa. Przepukliny te powstają wówczas, gdy worek przepuklinowy uwypukla się przez tylną ścianę brzucha w okolicy lędźwiowej lub grzbietowej. Przepukliny te mogą być wrodzone łub występować w następstwie urazów albo miejsco­wych procesów zapalnych. Objawem są dolegliwości polegające na uczuciu „przeszkody” w okolicy lędźwi lub grzbietu i tępym, uciążli­wym uczuciu pociągania. Przeważnie widoczne […]

Rodzaje przepuklin

Przepukliny pachwinowe. Przepuklina pachwinowa skośna powstaje na skutek uwypuklenia się zawartości jamy brzusznej przez naturalny otwór, czyli kanał pachwinowy, biegnący skośnie przez ścianę brzucha nad więzadłem pachwinowym. Jeśli za­wartość przepukliny u mężczyzn zsuwa się aż do worka mosznowego, powstaje przepuklina mosznowa. Częstsze występowanie prze­puklin pachwinowych skośnych u mężczyzn związane jest ze stosun­kowo większymi wysiłkami fizycznymi […]

Uwięźnięcie przepukliny

Uwięźnięcie przepukliny jest to stan, w którym z rozmai­tych przyczyn do worka przepuklinowego zostaje wciśnięta większa niż zazwyczaj zawartość, co uniemożliwia ponowne cofnięcie się jej do jamy brzusznej. W wyniku ucisku wrót przepuklinowych zostają zaciś­nięte naczynia krwionośne narządów uwięźniętych w worku przepu­klinowym, co może doprowadzić do ich martwicy. Uwięźnięcie pętli jelita powoduje ponadto wystąpienie – […]

Leczenie przepuklin

Jedynym skutecznym sposobem leczenia przepukliny jest zabieg operacyjny. Wiek nie odgrywa decydującej roli, ponieważ powikłania w postaci uwięźnięcia przepukliny, niedrożności i zadzierzgnięcia sta­nowią większe zagrożenie życia niż ryzyko operacji. Operacja polega na odsłonięciu worka przepuklinowego, odpro­wadzeniu do jamy brzusznej jego zawartości i zamknięciu szwami wrót przepuklinowych. W przypadkach wielkich przepuklin konieczne jest niekiedy wzmocnienie mięśni […]

Powstawanie przepuklin

Przepukliny wrodzone powstają w wyniku wady wrodzo­nej, polegającej na niezarośnięciu uchyłku otrzewnej. Ujawniają się bezpośrednio po urodzeniu lub w 1 — 2 r. życia. Przepukliny nabyte powstają u osób mających słaby układ mięśni i powięzi oraz wiotki układ łącznotkankowy, które wykonują nadmierny dla nich wysiłek fizyczny, cechują się znaczną otyłością lub cierpią na przewlekły kaszel, […]

PRZEPUKLINY BRZUSZNE

Przepuklina brzuszna jest to wytworzenie się uchyłku otrzewnej i przemieszczenie się jego, wraz z zawartością, przez: a) otwór w ścianie jamy brzusznej pod powłoki brzucha — przepukli­na zewnętrzna, b) otwór w przeponie do klatki piersiowej — przepuklina przeponowa lub c) do zachyłku otrzewnej wew­nątrz jamy brzusznej — przepuklina wewnętrzna. Od przepukliny należy odróżnić przedostanie się, […]