Archive for the ‘Przeszczepianie tkanek i narządów’ Category

Przeszczepianie serca

Pierwszego na świecie przeszczepu serca dokonał dr Christian Bar­nard 3.XII.1967 r.; operowany przeżył 17 dni. Nadany mu rozgłos znacznie przekraczał realną wartość osiągnięcia, ale zapoczątkował swoisty „wyścig” wśród wielu znakomitych chirurgów, którego ce­lem był sukces potwierdzony pomyślnym wynikiem operacji. Mało kto zafascynowany spektakularnym osiągnięciem wiedział, że prace doświadczalne nad rozwiązaniem tego problemu trwały na świecie […]

Przeszczepianie wątroby

Pomimo wszechstronnych badań doświadczalnych i klinicznych przeszczepianie wątroby u człowieka uważane jest nadal za postępo­wanie dyskusyjne. Wskazaniem do operacji może być nienowotworowa niewydolność wątroby chorego, którego wiek nie powinien prze­kraczać 40 lat. Wątrobę, którą uzyskuje się ze zwłok, można obecnie przechowywać przez kilka, a nawet kilkanaście godzin. Stosuje się dwie metody operacji: 1) przeszczepia się […]

Odrzucenie przeszczepu

Nasza dotychczasowa wiedza na temat przebiegu reakcji powo­dujących odrzucenie przeszczepów nie jest pełna. Wiadomo, że odrzucenie przeszczepionej tkanki jest spowodowane obecnością u dawcy antygenów, których nie ma w organiźmie biorcy. Nasile­nie tej reakcji zależy od siły wprowadzonego antygenu. Antygen po­woduje u biorcy powstanie przeciwciał i wystąpienie reakcji, która wywołuje gromadzenie się wokół przeszczepu limfocytów i […]

Rodzaje przeszczepów

Przeszczepy biowitalne. Przeszczepianie chorym pełnospraw­nych narządów, które mogą podjąć w organizmie biorcy swoje fizjologiczne czynności, nosi nazwę przeszczepów biowitalnych. Dotychczas wykonano kilkadziesiąt tysięcy takich przeszcze­pów nerek i ok. 2 tysięcy przeszczepów serca, a także przeszczepy in­nych narządów o charakterze doświadczalnym. Ciągle jeszcze najwięk­szy problem w stosowaniu przeszczepów biowitalnych stanowi nie­zgodność tkankowa oraz niemożność przechowywania żywych […]