Archive for the ‘Zakażenia chirurgiczne’ Category

Zakażenia szpitalne

Mimo ciągłego doskonalenia zasad aseptyki i antyseptyki, stano­wiących o sukcesach współczesnej chirurgii, nadal występuje stare w gruncie rzeczy zjawisko, ale w specyficznej uwspółcześnionej postaci tzw. zakażeń szpitalnych. Choroba rozwija się w czasie pobytu chorego w zakładzie leczniczym i jest wywołana przez drobnoustroje wchodzące w skład normalnej mikroflory człowieka lub występujące w środowisku szpitalnym. Źródłem zakażenia […]

Aseptyka i antyseptyka

Pojęcie aseptyka określa zasady postępowania mające na celu niedopuszczenie do zakażenia rany drobnoustrojami. Sprowadza się to do unikania styczności z zakażonym środowiskiem, stosowania mecha­nicznych sposobów „uwalniania” narzędzi, materiału opatrunkowego, bielizny operacyjnej i innych przedmiotów używanych przy jakimkol­wiek zabiegu, badaniu diagnostycznym, opatrywaniu rany — od wszelkich wirusów, bakterii i ich form zarodnikowych. Aby zmniej­szyć ryzyko zakażenia, […]

Zakażenia beztlenowcami

Zakażenia beztlenowcami są powodowane przez bakterie rozwijają­ce się w środowisku pozbawionym tlenu. Spośród licznych gatunków bakterii beztlenowych chorobotwórcze właściwości w organizmie ludz­kim wykazuje kilka. Drobnoustroje te mogą być przyczyną wielu cho­rób, spośród których najbardziej niebezpieczne są dwie: zgorzel gazowa i tężec. Zgorzel gazowa. Laseczki beztlenowe powodujące zgorzel gazową występują w glebie oraz mogą znajdować się […]

Ropne zapalenie tkanek miękkich

Do najczęstszych zakażeń ropnych wywoływanych przez gronkowce należą: czyrak, czyrak gromadny, ropne zapalenie gruczołów potowych dołu pachowego, zanokcica i zastrzał, które omówiono w „Chirur­gii ambulatoryjnej”, oraz ropnie i ropowice. Ropień jest to ograniczone zbiorowisko ropy i częściowo lub całko­wicie zniszczonych tkanek. Wywołują go różnorakie bakterie, najczęś­ciej gronkowce. Powstaje w miejscach uszkodzenia tkanek, np. w krwiakach […]

Rozpoznawanie zakażeń chirurgicznych

Rozpoznanie powierzchownych ognisk zakażenia jest sto­sunkowo łatwe, ponieważ towarzyszą im zawsze objawy, takie jak ból, zaczerwienienie i obrzęk. Rozpoznawanie zakażeń w zamkniętych i niedostępnych zwykłym badaniem przestrzeniach może nie być prosty, gdyż da­ją one różnorakie objawy, z których najważniejsze znaczenie ma ból. Gdy proces chorobowy rozwija się, pojawiają się dreszcze, gorączka, przyspieszenie tętna, ogólne złe […]

Miejscowy odczyn tkanek na zakażenie

Następstwem zakażenia jest uszkodzenie komórek i tkanek przez rozmnażające się drobnoustroje. Do zakażonych tkanek przedostaje się chłonka, osocze i krwinki białe, które biorą udział w zwalczaniu drobnoustrojów i ich jadów oraz w oczyszczaniu ogniska z obumarłych komórek i bakterii. W wyniku gromadzenia się wysięku, krwinek, martwych komórek powstaje tzw. naciek zapalny. Objawem miejscowego odczynu zapalnego […]

Drogi szerzenia się zakażeń

Sposób szerzenia się zakażeń zależy w dużym stopniu od produktów przemiany materii wytwarzanych przez drobnoustroje. Te. drobnous­troje, które wytwarzają enzymy rozpuszczające mechaniczną zaporę tkankową, jak np. paciorkowce, wywołują zapalenia rozprzestrzenia­jące się w tkance podskórnej i w skórze. Jeśli drobnoustroje przedosta­ną się do powierzchownych naczyń chłonnych, uwidacznia się to w postaci podłużnych czerwonych pasm, przebiegających od […]

ZAKAŻENIA CHIRURGICZNE

Zakażenie jest to proces chorobowy spowodowany wtargnięciem do tkanek lub narządów organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych, a następnie ich intensywnym rozmnażaniem się. Każda choroba za­kaźna w takim ujęciu jest konsekwencją bakteryjnego, grzybiczego lub wirusowego zakażenia. Jako „zakażenia chirurgiczne” omówione zostaną tutaj nieswoiste zakażenia bakteryjne, których leczenie wcho­dzi w zakres specjalności zabiegowych. Powstawanie zakażeń Nie każde wniknięcie bakterii […]