Archive for the ‘Znieczulenie i intensywna opieka medyczna’ Category

Intensywna opieka medyczna

Intensywne leczenie chorych z zaburzeniami zagrażającymi życiu jest ściśle związane z rozwojem i postępem reanimacji. W miarę jak metodyka reanimacji oddechowo-krążeniowej okazywała się skutecz­na, czyli w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, zaistniała ko­nieczność wspomagania i kontrolowania podstawowych czynności ży­ciowych u chorych wyprowadzonych ze stanu śmierci klinicznej. Wy­magało to utworzenia wydzielonych oddziałów, specjalnie przygotowa­nych kadrowo i pod […]

Reanimacja

W Polsce używa się trzech terminów na określenie zabiegów wyko­nywanych u człowieka znajdującego się w stanie śmierci klinicznej, a mianowicie: reanimacja, resuscytacja i ożywianie. Ter­miny te są synonimami. Zabiegi reanimacyjne stosuje się również w okresie zaniku podstawowych czynności organizmu, które decydują o życiu. Ograniczenie lub wypadnięcie czynności oddechowej, układu krążenia czy też ośrodkowego układu nerwowego […]

Zwalczanie przewlekłego bólu

Problem leczenia uporczywych dolegliwości bólowych, których tłem są zmiany zwyrodnieniowe lub też zmiany w samych nerwach, pojawił się w medycynie stosunkowo niedawno. Badania w tym kierunku rozwijają się bardzo dynamicznie, na co składa się kil­ka przyczyn: wzrastająca liczba ludzi w podeszłym wieku, postępy klasycznej medycyny przedłużającej życie nawet ciężko chorym, wzrastająca świadomość społeczna, jak również […]

Anestezja i analgezja w położnictwie

Problem łagodzenia bólu związanego z porodem jest dość złożony. Obecnie istnieją dwa zasadnicze rodzaje postępowania anestezjolo­gicznego podczas porodu. Według jednego w pierwszym okresie porodu podaje się środki przeciwbólowe, a w drugim okresie natomiast podtlenek azotu wywo­łujący płytkie, krótkotrwałe uśpienie bez zwiotczenia mięśni, ewen­tualnie z innymi wziewnymi środkami znieczulającymi. Drugi rodzaj postępowania zakłada wykonanie znieczule­nia przewodowego, […]

Znieczulenie przewodowe, czyli regionalne

Odwracalne i kontrolowane zahamowanie przewodnictwa bodźców w obrębie nerwów obwodowych, wywołane za pomocą środków znie­czulających miejscowo, nosi nazwę znieczulenia przewodo­wego lub regionalnego. W zależności od miejsca wstrzyknięcia środka znieczulającego oraz obszaru przerwania przewodnictwa ner­wowego, znieczulenie przewodowe można podzielić na: 1) nasiękowe, 2) odcinkowe, 3) pni, zwojów i splotów nerwowych, 4) zewnątrzopono­we, 5) podpajęczynówkowe. Znieczulenie nasiękowe […]

Anestezja, czyli znieczulenie ogólne

Na podstawie dotychczasowych badań uważa się, że znieczulenie ogólne, czyli anestezja, a tym samym działanie środków znie­czulających, czyli anestetycznych, polega na odwracalnym hamowaniu przekaźnictwa bodźców i osłabieniu tzw. aktywacji siatko- wo-korowej. W miarę wprowadzania do organizmu środków aneste­tycznych, które wnikają z krwią do mózgu, dochodzi do głębokich zmian w stanie świadomości, w oddziaływaniu na bodźce […]

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ZNIECZULENIU I INTENSYWNEJ OPIECE MEDYCZNEJ

Postępowanie mające na celu zniesienie świadomości człowieka i w konsekwencji wprowadzenie go w głęboki sen, w bezbolesność wraz ze zniesieniem odruchów w odpowiedzi na stosowane bodźce jest określa­ne mianem anestezji lub znieczulenia ogólnego. Innym terminem, który oznacza to samo i był powszechnie używany dawniej, jest narkoza. Dział medycyny i zarazem specjalność zajmująca się taką działal­nością […]