Zespół Cushinga

Zespół Cushinga jest to zespół zmian somatycznych i metabo­licznych, spowodowany przewlekłymi zaburzeniami prawidłowego ryt­mu dobowego wydzielania kortyzolu — hormonu kory nadnerczy. Hormon ten jest wydzielany w ilości przekraczającej dobowe zapotrze­bowanie organizmu.

Najczęstszą przyczyną (ok. 90% przypadków) zespołu Cushinga jest obustronny przerost nadnerczy w następstwie nadmiernego wy­dzielania przez przysadkę kortykotropiny (ACTH), spowodowanego przeważnie mikrogruczolakiem lub gruczolakiem przysadki. U około 5% chorych niektóre pozaprzysadkowe i pozanadnerczowe guzy, np.

raki płuc i jajników, wydzielają substancję ACTH-podobną, która po­budza korę nadnerczy do rozrostu i wzmożonego wydzielania kortykozolu, co prowadzi do rozwoju objawów typowych dla zespołu Cushin­ga. Ponadto przyczyną tego zespołu bywa czynny hormonalnie guz nad­nercza, który histologicznie może być rakiem lub gruczolakiem.

Leczenie guzów nadnerczy polega na operacyjnym usunię­ciu odpowiedniego gruczołu lub nawet obu nadnerczy w przy­padku zmian obustronnych. Po­nieważ rozrost obu nadnerczy wywołany jest przez nadmierne wydzielanie przez przysadkę hormonu kortykotropiny, dlate­go też współczesne leczenie po­lega na operacyjnym usunięciu mikrogruczolaków przysadki lub/i radioterapii. Jeśli obja­wy choroby nadal postępują, wówczas usuwa się operacyj­nie oba nadnercza jako bezpo­średnie źródło wydzielanych w nadmiarze hormonów.

Ponieważ po całkowitym usu­nięciu nadnerczy w krótkim czasie nastąpiłby zgon chorego, każdy chory po takiej operacji musi zastępczo stale przyjmo­wać hormony wydzielane przez nadnercza. Jest to tzw. sub­stytucyjna terapia, która musi być stosowana do końca życia. Chory pod groźbą utraty życia musi codziennie zażywać określoną dawkę kortyzonu wraz z lekami uzupełniającymi. Dokładna dawka kortyzonu (utleniona postać kortyzolu) jest ustalana przez lekarzy w szpitalu. W przypadku choroby (np. grypy) lub drobnych nawet zabie­gów dawkę należy zwiększyć zgodnie ze wskazówkami lekarza. Po jed­nostronnym usunięciu nadnercza terapia substytucyjna stosowana jest przejściowo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.