Obrażenia głowy

Urazy głowy u dzieci zdarzają się w każdym wieku, od okresu nowo­rodkowego do szkolnego. W okresie noworodkowym ich sprawcami są z reguły rodzice (awantury domowe), w okresie niemowlęcym są one skutkiem braku właściwej opieki (dzieci spadają ze stołu, tapczanu, balkonu, wypadają z wózka), w okresie przedszkolnym i szkolnym zdarzają się przeważnie podczas zabaw, rzadziej są następstwem wypadków komunikacyjnych. Na podstawie rodzaju urazu i okolicz­ności nie można wnioskować o możliwych skutkach, .ponieważ zdarza się, że nawet mały uraz może spowodować bardzo ciężkie następstwa.

Wstrząśnienie mózgu. Jest to najlżejsza forma obrażenia mózgu.

Obj a wy. Zwykle po bezpośrednim urazie głowy następuje krótko­trwała utrata przytomności. Po powrocie do świadomości występują zwykle wymioty, bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi. Dziecko starsze nie pamięta przebiegu wypadku. Wszystkie te objawy są wyni­kiem nieznacznego uszkodzenia mózgu i w stosunkowo krótkim czasie ustępują nie pozostawiając żadnych trwałych śladów. U dzieci najmłodszych trudno określić, czy i jak długo trwała utrata przy­tomności, nie można uzyskać także pozostałych informacji. Najbar­dziej stałym objawem są wymioty, chociaż dzieci pobudliwe mogą rea­gować wymiotami na bardzo różne bodźce. Każde dziecko, które wy­miotowało po urazie głowy, powinno być zbadane przez lekarza i na ogół wymaga obserwacji szpitalnej. Jeśli po wykonaniu niezbędnych badań (rentgen czaszki, badanie neurologiczne i ogólnochirurgiczne, rejestracja częstości tętna i oddechów, ciśnienia tętniczego krwi) stan dziecka nie budzi wątpliwości, jest wypisywane po paro­dniowej obserwacji do domu z zaleceniem kontroli ambulatoryjnej. Bezobjawowy początek choroby nie gwarantuje pomyślnego dal­szego przebiegu.

Krwiak śródczaszkowy może ujawnić się po kilku godzinach lub dniach od urazu. O jego obecności świadczą tzw. objawy ogni­skowe, tj. jednostronne drgawki, niedowłady lub porażenia, rozsze­rzenie źrenic i inne.

Uszkodzenia mózgu u dzieci, nawet te z bardzo ciężkimi objawami, mogą cofać się nie pozostawiając trwałego kalectwa.

Złamanie kości czaszki jest wykrywane na podstawie badania rentgenowskiego. Leczone jest szpitalnie, ale sposób postępowania zależy od wystąpienia wyżej opisanych objawów. Wyciek krwi z nosa lub uszu świadczy o złamaniu podstawy czaszki. Pewnym dowodem złamania kości czaszki, nawet gdy zdjęcie rentgenowskie nie wykazu­je zmian, jest chełbocący krwiak na głowie (krwiak podokostnowy).

Leczenie obrażeń głowy. Jeśli wystąpił pełny zespół objawów wstrząśnienia, dziecko wymaga leczenia steroidami i ewentualnie pre­paratami moczopędnymi, które zmniejszają obrzęk mózgu. Jeżeli utrzy­mują się zaburzenia świadomości i dołączają się takie objawy, jak zwolnienie lub przyspieszenie częstości tętna, zaburzenia czynności oddechowej, albo gdy zaburzenia świadomości narastają, może być ko­nieczne leczenie operacyjne (trepanacja) mające na celu odbarczenie tkanki mózgowej. Wskazaniem do operacji jest także krwiak śród­czaszkowy oraz wgniecenie kości czaszki.

Pierwsza pomoc w urazach głowy z głęboką utratą przytomności polega na utrzymaniu drożności dróg oddechowych, a przy zatrzyma­niu czynności serca — na pośrednim masażu serca i sztucznym oddy­chaniu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.