Ciała obce w odbytnicy

Połknięte ciała obce, takie jak ości rybie, kości drobiu, kawałki szkła, odpryski emalii, skorupki jaj, korony zębowe, a u więźniów i chorych psychicznie — różne, nieraz najdziwniejsze nawet przedmioty, mogą uwięznąć w okolicy połączenia odbytnicy z odbytem i spowodo­wać skaleczenie lub nawet przebicie ściany jelita. Ciała obce świado­mie wprowadzone do odbytnicy w celu ukrycia, pobudzenia seksualne­go lub w celach leczniczych (termometr, końcówka zestawu do wyko­nywania lewatywy) mogą wślizgnąć się w głąb kanału odbytu i tam pozostając kaleczyć tkanki.

Obj a w y zależą od wielkości i kształtu ciała obcego, czasu przeby­wania w odbytnicy i powikłań w postaci stanu zapalnego lub prze­dziurawienia ściany. Zwykle chorzy skarżą się na ból i parcie na sto­lec. Krwawienie pojawia się w przypadkach poważniejszego urazu ściany jelita. Może rozwinąć się ropień, a nawet ropowica krocza.

Usunięcie ciała obcego z odbytnicy może sprawiać znaczne trudnoś­ci nawet doświadczonemu lekarzowi, a niekiedy wymaga operacji. Ja­kiekolwiek próby wydobycia drażniącego przedmiotu przez samego chorego są niedopuszczalne, grożą bowiem ciężkim powikłaniem, ja­kim jest uszkodzenie ściany jelita.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.