Zapalenie wyrostka robaczkowego

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest najczęstszą choro­bą toczącą się w obrębie jamy brzusznej, wymagającą wykonania ope­racji w trybie nagłym.

Zapalenie wyrostka występuje u osób w różnym wieku, zwykle jed­nak między 10 a 30 r. życia. Przyczyną zapalenia może być m.in. zamknięcie światła wyrostka np. przez kamień kałowy lub ciało obce. Następuje wówczas obrzęk, przekrwienie, a w zaawansowanych przy­padkach — martwica części lub całego wyrostka. W sytuacji takiej istnieje poważne niebezpieczeństwo pęknięcia wyrostka, z następo­wym zapaleniem otrzewnej.

Objawy ostrego zapalenia wyrostka są różnorodne i zmienne i mo­gą „naśladować” każdą ostrą chorobę toczącą się w jamie brzusznej. I przeciwnie – inne choroby mogą pozorować proces zapalny wyrost­ka. Przeważnie jednak pierwszym objawem są bóle w nadbrzuszu lub wokół pępka, z towarzyszącymi nudnościami. Po pewnym czasie ból przenosi się do okolicy prawego dołu biodrowego (prawego podbrzu­sza), nasila podczas chodzenia i kaszlu. Bólom towarzyszy brak łaknie­nia, złe samopoczucie, często wymioty i nieznacznie podwyższona tem­peratura ciała. U ludzi w podeszłym wieku dolegliwości mogą być ni­kłe i ograniczać się do niezbyt nasilonego bólu.

Jeśli wyrostek, który normalnie znajduje się w prawym podbrzuszu, jest położony w innych częściach jamy brzusznej, co czasami zdarza się, bóle występujące przy jego zapale­niu mogą być umiejscowione w różnych „nietypowych” miejscach brzucha

W przebiegu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego mogą wystąpić powikła- n i a w postaci nacieku okołowyrostkowego, ropnia okołowyrostkowego, zapalenia otrzewnej. Przedziurawienie wyrostka wystę­puje najczęściej w drugim lub trzecim dniu choroby, ale może też wystąpić znacznie wcześniej. Towarzyszy mu gwałtowny ból brzucha i wymioty. Następstwem przedziura­wienia jest często rozlane zapalenie otrzewnej.

Leczenie zapalenia wyrostka jest z za­sady operacyjne. Przebieg choroby, powikła­nia, a nawet niepomyślne zejścia zależą ściś­le od czasu, jaki upłynął od wystąpienia do­legliwości do wykonania operacji, a więc w znacznej mierze wynikają z lekceważenia, z nieświadomości, niewłaściwego postępowania lub nieuzasadnionego strachu chorego. Zbyt późne zgłoszenie się do lekarza w przypadku bó­lów brzucha, a co gorsza — stosowanie bez zaleceń lekarza ciepłych okładów na brzuch lub leków przeczyszczających przyspiesza i za­ostrza proces zapalny.

Jeśli operacja wykonana jest odpowiednio wcześnie, powrót do zdro­wia jest zazwyczaj szybki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.