PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

Protetyka stomatologiczna jest działem stomatologii obejmującym: leczenie i rehabilitację uszkodzeń jamy ustnej oraz narządów żucia w postaci utraty uzębienia, ubytków miękkich i twardych tkanek, a tak­że działania profilaktyczne (zapobiegawcze). Przede wszystkim zajmu­je się odtworzeniem utraconej funkcji żucia, poprawą estetycznego wyglądu oraz poprawą wymowy przy użyciu odpowiednich protez sto­matologicznych.

Protezy uzupełniające wykonuje się z materiałów obcych dla orga­nizmu: z metali, stopów różnych metali, związków i pierwiastków che­micznych (glinu, węgla, cynku, wolframu, niklu, rtęci, bizmutu, złota, srebra itp.), z tworzyw syntetycznych, tworzyw porcelanowych. Ponie­waż pozostają one w bezpośrednim kontakcie z tkankami i narządami organizmu, nie mogą wywierać żadnego szkodliwego działania. Uzu­pełnienia protetyczne mogą być dwojakiego rodzaju: stałe i ruchome.

Protezy stałe są trwale umocowane w jamie ustnej, a ich usunięcie na ogół wymaga pomocy lekarza. Stałe uzupełnienia mogą być jednoczłonowe (wkłady, korony, zęby ćwiekowe) lub wieloczło­nowe, np. mosty. Wkłady koronowe, wykonywane ze stopów metali, z porcelany lub syntetycznego tworzywa (akrylu), odbudo­wują brakujące (utracone) części koron zębowych. Wkłady korzeniowo-koronowe, odlewane ze stopów metali, są wprowadzane do odpo­wiednio przygotowanego kanału zęba i mocowane cementem stomato­logicznym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.