CHOROBY ZAWODOWE OCZU

Układ wzrokowy narażony jest na działanie szkodliwych czynników związanych z wykonywaniem zawodu. Czynniki te mogą działać bez­pośrednio na oko lub uszkadzać układ wzrokowy poprzez ogólne od­działywanie na organizm. Bezpośrednie działanie wywołują urazy che­miczne, mechaniczne, cieplne oraz spowodowane energią promienistą.

Urazy chemiczne powstają na skutek działania przy stanowiskach pracy: dymów, par i gazów lub cieczy. Uszkodzeniu ulegają najczęściej aparat ochronny oka i przedni odcinek gałki ocznej. Występuje pod­rażnienie spojówki powiekowej i gałkowej objawiające się jej prze­krwieniem i obrzękiem, a także obecnością wydzieliny w worku spo­jówkowym. Typowymi dolegliwościami są światłowstręt, łzawienie i ból. Długotrwałe, miejscowe działanie szkodliwych środków chemicz­nych może powodować zmętnienie rogówki oraz stany zapalne błony naczyniowej oka.

Urazy mechaniczne o charakterze przewlekłym, zaistniałe w związku z wykonywaniem zawodu, to w wielu przypadkach działanie na powierzchowne tkanki oka pyłów pochodzenia mineralnego, roślin­nego, zwierzęcego, a także z tworzyw sztucznych. Urazy te są naj­częstszą przyczyną chorób oczu u ludzi pracujących w zapylonym śro­dowisku. Objawem jest zapalenie spojówek i rogówki. Częstą choro­bą jest pylica rogówki, polegająca na inkrustacji rogówki frag­mentami ciał stałych. Choroba ta występuje np. u kamieniarzy i szli­fierzy.

Urazy cieplne i wywołane energią promienistą powstałe w wa­runkach pracy przebiegiem swym, powikłaniami i leczeniem nie różnią się od tego typu urazów powstałych przypadkowo.

Uszkodzenie układu wzrokowego w zatruciach. Oko jako na­rząd szczególnie unaczyniony i unerwiony bardziej od innych narzą­dów reaguje na wszelkie zatrucia.

W zatruciu związkami ołowiu może wystąpić porażenie mię­śni poruszających gałkę oczną, czego wyrazem jest pojawienie się ze­za, oczopląsu i opadnięcia powiek. Często następuje też zapalenie ner­wu wzrokowego w odcinku pozagałkowym, prowadzące do częściowe­go jego zaniku. Zmiany w układzie naczyniowym na dnie oka prowa­dzą do wytworzenia się ognisk zwyrodnienia.

Zatrucie rtęcią często bywa powikłane pozagałkowym zapale­niem nerwu wzrokowego.

Zatrucie srebrem, w którym występuje odkładanie się jego związków w tkankach, objawia się charakterystycznym zabarwieniem powiek, spojówek i rogówki.

W zatruciach związkami siarki szczególnie niebezpieczne dla układu wzrokowego jest działanie dwusiarczku węgla, wywołujące nieodwracalne uszkodzenie elementów nerwowych siatkówki, poprze­dzone zazwyczaj zmianami w układzie naczyniowym spojówki i siat­kówki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.