ORZECZNICTWO OKULISTYCZNE

Orzecznictwo okulistyczne zajmuje się ustalaniem stopnia zdolności do pracy osoby badanej. Pod uwagę brane są, oprócz choroby podsta­wowej ograniczającej w znacznym stopniu możliwości wykonywania określonej pracy, inne czynniki, które dają obiektywny obraz zdolności całego organizmu do podjęcia pracy zawodowej. Należą do nich: wiek chorego, kwalifikacje oraz możliwości wyrównawcze poszczegól­nych narządów. Ocena ich pozwala na określenie całkowitej lub częś­ciowej niezdolności do pracy i daje prawo do uzyskania renty in­walidzkiej. Kryterium zaliczenia do grup inwalidzkich z punktu widzenia okulistycznego stanowią: obniżenie ostrości wzroku i zwężenie pola widzenia.

I   grupa inwalidów obejmuje osoby z całkowitą ślepotą lub znacz­nym zwężeniem pola widzenia (do ok. 20°), co uniemożliwia wykony­wanie jakiejkolwiek pracy w warunkach normalnych i wymaga pomocy osób trzecich przy wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.

II  grupa inwalidów obejmuje osoby, u których ostrość wzroku oka lepiej widzącego nie przekracza 0,1 lub pole widzenia jest zwężone do ok. 30°. Inwalidzi II grupy praktycznie nie są w stanie podjąć jakiej­kolwiek pracy.

III  grupa inwalidów obejmuje osoby, u których stwierdza się jednooczność, bezsoczewkowość obuoczną oraz osoby, u których ostrość wzroku (z korekcją) oka lepiej widzącego nie przekracza 0,3.

Instytucje orzekające o stopniu inwalidztwa rozpatrują również oko­liczności jego powstania, co dodatkowo wpływa na wysokość odszko­dowania. Inwalidztwo może być spowodowane wypadkiem przy pracy, może mieć związek z chorobą zawodową lub ze służbą wojskową. Na potrzeby PZU, sądów powszechnych, a także w celu określenia związ­ku inwalidztwa ze służbą wojskową, stopień inwalidztwa określa się procentową utratą zdolności do pracy (np. utrata gałki ocznej, przy zachowaniu pełnej sprawności drugiego oka, daje 38% trwałego inwa­lidztwa). Do rozpatrywania spornych spraw rentowych powołane są sądy ubezpieczeń społecznych.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.