Rany

Zranienia aparatu ochronnego oka i gałki ocznej mogą być powierz­chowne lub przenikające, powodując uszkodzenie głębszych części oka. Rany przenikające zadane ostrym przedmiotem bywają cięte, kłute i szarpane. Uszkodzeniu mogą ulec wszystkie struktury aparatu ochronnego oka i gałki ocznej. Rokowanie co do zacho­wania prawidłowej funkcji oka zależy od rozległości uszkodzeń, od te­go, jakie części oka zostały uszkodzone, oraz od powikłań spowodowa­nych wtórnym zakażeniem.

Rany przenikające powiek, narządu łzowego i spojówki są le­czone wyłącznie chirurgicznie.

Rany rogówki. Zranienia powierzchowne, ograniczające się do ubytków jej nabłonka, goją się w ciągu kilkunastu godzin bez śladu. Zranienia głębsze, dotyczące warstwy właściwej rogów­ki, pozostawiają po sobie blizny w postaci ograniczonych zmętnień.

Objawem uszkodzeń rogówki jest ból, światłowstręt i łzawienie.

Leczenie polega na stosowaniu środków przeciwzapalnych.w po­staci kropli oraz zasłonięciu oka do czasu pokrycia się rogówki na­błonkiem.

Rozległe rany przenikające rogówki powodują upływ cieczy wodnistej z komory przedniej. Mogą one być przyczyną wypadnięcia tęczówki, a następnie zrostów tęczówki z rogówką. Leczenie chiru­rgiczne polega na odprowadzeniu tęczówki i zaopatrzeniu rany.

Rany drążące twardówki powikłane są często uwięźnięciem w nich przyległych tkanek, tj. błony naczyniowej i siatkówki, a także różnego stopnia upływem ciała szklistego. Leczenie chirurgiczne. W procesie gojenia rany często dochodzi do bliznowatych zniekształ­ceń w ścianie gałki, które mogą być niekiedy przyczyną odwarstwienia siatkówki.

Rany soczewki polegają zwykle na przerwaniu jej torebki, co po­woduje zmętnienie soczewki prowadzące do rozwoju zaćmy ura­zowej. Masy soczewki drażniąc błonę naczyniową wywołują niekie­dy ciężkie jej zapalenia.

Pourazowe zapalenie błony naczyniowej. Choroba może wystą­pić jako powikłanie każdego rodzaju rany przenikającej gałki ocznej. Zapalenie pourazowe, z reguły ropne, może obejmować różne odcinki błony naczyniowej i może mieć charakter ostry, podostry i przewlekły.

Zapalenie współczulne jest szczególnym rodzajem zapalenia błony naczyniowej. Rozwija się zwłaszcza w następstwie drążących zranień okolicy ciała rzęskowego. Choroba pojawia się począt­kowo w oku zranionym, a następnie przenosi się na drugie oko. Okres pomiędzy urazem a wystąpieniem objawów zapalenia jest różny i w za­leżności od rozległości zranienia może wynosić od kilku dni do kilku­nastu lat. Choroba jest bardzo niebezpieczna, gdyż jej skutki prowa­dzą do ciężkich uszkodzeń, większych niekiedy w oku zdrowym aniżeli dotkniętym urazem.

Leczenie ran przenikających gałkę oczną, oprócz chirurgicznego, polega na zapobieganiu zakażeniu. W tym celu podaje się ogólnie surowicę przeciwtężcową, środki przeciwbakteryjne, głównie antybiotyki o szerokim zakresie działania. Leki przeciwbakteryjne stosuje się miejscowo do oka w postaci kropli, a także ogólnie, doust­nie lub pozajelitowo drogą wstrzyknięć domięśniowych i dożylnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.