Urazy cieplne

Oparzenia cieplne są spowodowane dostaniem się do oczu ciał gazo­wych, płynnych lub stałych chemicznie obojętnych o wysokiej tempe­raturze. Rozległość uszkodzeń zależy od ilości i temperatury czynnika termicznego. Leczenie świeżych oparzeń polega na miejsco­wym stosowaniu antybiotyków, środków rozszerzających źrenicę i na­czynia krwionośne. Skutki oparzeń w postaci zniekształceń i blizn wymagają często leczenia operacyjnego.

Uszkodzenia energią promienistą

Są to szczególnego rodzaju urazy związane z coraz szerszym stoso­waniem w praktyce energii promieniowania elektromagnetycznego.

Mikrofale wywołują łzawienie, światłowstręt, stany zapalne rogów­ki, tęczówki i siatkówki, a także specyficzne dla tego rodzaju promie­niowania zmętnienia soczewki.

Promieniowanie podczerwone, na którego działanie narażeni są przede wszystkim pracownicy zatrudnieni w hutach metali i szkła, po­woduje powstawanie zmętnień w soczewce określanych jako tzw. za­ćma hutnicza.

Promieniowanie elektromagnetyczne światła widzialnego w określonych warunkach może uszkadzać elementy nerwowe siatkówki. Uszkodzenia tego rodzaju zdarzają się podczas spawania łukiem elek­trycznym, w przypadkowej ekspozycji światła laserowego, a także w czasie oglądania zaćmienia Słońca. W przebiegu ciężkich uszkodzeń siatkówki może nastąpić trwałe upośledzenie wzroku.

Promieniowanie nadfioletowe, będące częścią składową światła słonecznego, wywołuje często reakcję zapalną, której szczególnym ro­dzajem jest tzw. oftalmia fotoelektryczna. Występuje ona ja­ko skutek działania łuku świetlnego na układ wzrokowy, np. podczas obserwowania silnego błysku powstającego przy zwarciu elektrycz­nym lub spawaniu metali. Charakterystycznym objawem jest zapale­nie spojówek i rogówki przebiegające z silnymi bólami oka, światłowstrętem i łzawieniem. Objawy te ustępują zwykle po kilku godzinach.

Promieniowanie jonizujące, do którego zalicza się promieniowa­nie rentgenowskie, promieniowanie gamma oraz promieniowanie czą­stek alfa, beta i protonów, może spowodować zmiany zapalne skóry w okolicy oka, z wypadaniem brwi i rzęs oraz owrzodzeniem spojówki i rogówki. Ze struktur gałki ocznej najbardziej narażona na szkodliwe działanie promieniowania jonizującego jest soczewka, w której mogą powstawać zmętnienia określane mianem zaćmy popromiennej.

Przepisy dotyczące ochrony oczu przed różnymi rodzajami promie­niowania elektromagnetycznego przewidują stosowanie okularów pochłaniających odpowiedni zakres tego widma.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.