URAZY OKA I NARZĄDÓW DODATKOWYCH

Urazy układu wzrokowego powodują na ogół ciężkie uszkodzenie i nierzadko bywają przyczyną znacznego upośledzenia ostrości wzroku lub całkowitej ślepoty. Związane są one głównie z rodzajem wykony­wanej pracy zawodowej i w większości przypadków są wynikiem nie­przestrzegania przepisów dotyczących ochrony oczu. Przyczyną części urazów są nieszczęśliwe wypadki, zdarzające się przeważnie u dzieci. W zależności od rodzaju czynnika uszkadzającego, urazy oka dzieli się na: mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz wywołane energią pro­mienistą.

Urazy mechaniczne

Urazy mechaniczne, w zależności od kształtu przedmiotu uszkadza­jącego oraz siły, z jaką ten przedmiot oddziaływuje na tkanki układu wzrokowego, mogą być tępe, tzn. nie naruszające ciągłości tkanek tworzących aparat ochronny oka i gałkę oczną, lub drążące, kiedy powstają rany przenikające w głębsze struktury układu wzrokowego.

Urazy tępe

Urazy powiek i ich okolicy. Urazy te wywołują obrzęk i podskór­ne wylewy krwi. Jeżeli nie ma uszkodzenia skóry, nie występuje wtór­ne zakażenie i zmiany te cofają się bez powikłań.

Urazy gałki ocznej. W spojówce gałkowej wskutek urazów często występują wylewy podspojówkowe. Z biegiem czasu resorbują się one całkowicie i nie wymagają leczenia. Urazy rogówki, za­równo nie powodujące przerwania jej ciągłości, jak i będące przyczy­ną pęknięcia jej tylnych warstw, mogą wywoływać przemijające lub trwałe zmętnienie. Pojawienie się krwi w przedniej komorze oka jest często spowodowane uszkodzeniem naczyń w głębszych struktu­rach gałki ocznej.

Podspojówkowemu pęknięciu twardówki towarzyszą zazwyczaj miejscowe krwawienia podspojówkowe, a często także roz­ległe wylewy krwi do komory przedniej i ciała szklistego. Leczenie zachowawcze polega na stosowaniu leków przeciwkrwotocznych i antybiotyków. W wielu przypadkach niezbędne jest leczenie chi­rurgiczne.

Urazy błony naczyniowej. Urazy tęczówki i ciała rzęskowe­go powodują krwawienie do komory przedniej oka i cia­ła szklistego. Częściowe lub całkowite oderwanie tęczówki od jej nasady objawia się zniekształceniem źrenicy lub pojawieniem się otworu przypominającego dodatkową źrenicę. Urazy ciała rzęskowego są przyczyną silnych bólów gałki ocznej i światłowstrętu. Urazy na­czyniówki mogą powodować wylewy krwawe, odłączenie jej od podło­ża, a także pęknięcie. Leczenie uszkodzeń błony naczyniowej pole­ga na stosowaniu środków przyspieszających resorpcję krwi, antybio­tyków, leków rozszerzających źrenicę, a w przypadkach zaburzeń ciś­nienia wewnątrzgałkowego — leków normujących jego wartości.

Urazy soczewki mogą być przyczyną zaburzeń jej przezierności, a także jej przemieszczenia. Przyczyną zmętnienia soczewki jest pęknięcie jej torebki, co powoduje przenikanie cieczy wodnistej z komory przedniej oka do wnętrza soczewki. Ograniczone zmętnienia na ogół nie powiększają się i nie wymagają leczenia. Przemie­szczenie soczewki jest wywołane częściowym zerwaniem więzadełek, na których jest ona zawieszona. Całkowite zerwanie tych więzadełek powoduje przemieszczenie soczewki do komory przedniej oka lub do ciała szklistego. Przemieszczenie soczewki często prowadzi do podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, natomiast zwichnięcie jej do ciała szklistego może być przyczyną ciężkich powikłań, np. za­palenia błony naczyniowej oka. Leczenie operacyjne.

Urazy siatkówki mogą spowodować jej obrzęki, krwotoki, roz­darcia, a także odwarstwienia. Leczenie krwotoków przedsiatkówkowych i siatkówkowych jest zachowawcze, natomiast rozdarć i odwarstwień — operacyjne. W miejscach uszkodzeń siatkówki powstają zazwyczaj ogniska zwyrodnienia. Jeśli są zlokalizowane w okolicy plamki żółtej, mogą trwale upośledzać ostrość wzroku.

Uszkodzenia nerwu wzrokowego powstają najczęściej przy złama­niach oczodołu lub podstawy czaszki. Bezpośrednią przyczyną uszko­dzeń są wylewy krwi do pochewek nerwu wzrokowego lub mechanicz­ne przerwania ciągłości włókien nerwowych odłamkami kostnymi. Uszkodzenia nerwu wzrokowego prowadzą do częściowego lub całko­witego jego zaniku. Złamaniom kości oczodołu towarzyszy najczęś­ciej krwotok do przestrzeni pozagałkowej, który powoduje wy­trzeszcz gałki ocznej i ograniczenie jej ruchomości. Przemie­szczenie i unieruchomienie gałki ocznej są przyczyną wystąpienia pod­wójnego widzenia. Rozpoznanie złamania i dokładna jego lokalizacja są możliwe po przeprowadzeniu badań rentgenowskich.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.