ZMIANY NA DNIE OKA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

Siatkówka oka jest jedynym miejscem w organizmie, w którym można przy życiowo obserwować najmniejsze naczynia krwionośne. Za­burzenia w układzie naczyniowym siatkówki i ich następstwa są ściśle związane ze zmianami w układzie krążenia całego organizmu. Na pod­stawie badania dna oka można wnioskować, że podobne zmiany jak w siatkówce mogą występować w naczyniach tej samej wielkości w in­nych narządach, takich jak mózg, nerki czy serce.

Zaburzenia krążenia w siatkówce oka, będące wyrazem uogólnio­nych zmian w obwodowym układzie krążenia, są często pierwszymi objawami choroby. Ocena dna oka ma więc w wielu chorobach ukła­du krążenia znaczenie diagnostyczne, a obserwacja dynamiki zmian naczyniowych w przebiegu zastosowania leczenia pozwala na progno­zowanie co do dalszego rokowania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.