Zmiany na dnie oka w zatruciu ciążowym

Głównym objawem zatrucia ciążowego jest nadciśnienie tętnicze. Gwałtowny wzrost ciśnienia powoduje silne zwężenie tętniczek, obja­wy ucisku w miejscu ich skrzyżowania z żyłami oraz często obrzęki tarczy nerwu wzrokowego. Charakterystyczna dla zatrucia ciążowego faza złośliwa nadciśnienia sprzyja wystąpieniu w siatkówce tzw. „ognisk waty”, które są obszarami martwiczymi, a także licznych wybroczyn. Pełny obraz rozwiniętego zespołu retinopatii nad­ciśnieniowej w przebiegu ciąży stanowi wskazanie do wywołania porodu lub nawet przerwania ciąży, gdyż dłużej trwający stan nadciśnienia złośliwego może powodować nieodwracalne zmiany w na­czyniach innych narządów.

Niepokojącym objawem ocznym towarzyszącym zwykle rzucaw­ce porodowej, będącej najcięższą postacią późnego zatrucia ciążo­wego, jest połowicze lub całkowite zaniewidzenie, trwające za­zwyczaj kilka godzin. Jest ono wywołane skurczem naczyń tętniczych zaopatrujących korę płata potylicznego mózgu w miejscu korowego ośrodka widzenia.

Zmiany na dnie oka w chorobach układu krwiotwórczego

Zmiany te są ściśle związane ze zmianami w składzie krwi i wynika­jącymi z tego stanu powikłaniami.

Niedokrwistość powoduje mniejsze wypełnienie krwią naczyń tętniczych siatkówki, wskutek czego stają się one bardziej przezroczy­ste. W stanach ciężkiej niedokrwistości zmiany na dnie oka przypomi­nają zmiany wywołane zatorem tętnicy środkowej siatkówki (zob. s. 1754). Współistniejąca w niektórych stanach niedokrwistości skaza krwotoczna jest przyczyną licznych wybroczyn w siatkówce.

Czerwienica wywołuje rozszerzenie i nadmierne wypełnienie krwią naczyń siatkówki. Również tarcza nerwu wzrokowego jest prze­krwiona na skutek rozszerzenia i nadmiernego wypełnienia krwią na­czyń włosowatych zaopatrujących nerw wzrokowy.

Białaczka. W chorobie tej występują w narządzie wzroku typo­we zmiany w postaci nacieków. Zazwyczaj pojawiają się one w tych miejscach siatkówki, gdzie na skutek niedokrwistości i skazy krwotocznej występują wybroczyny i ogniska zwyrodnienia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.