NEUROCHIRURGIA

Neurochirurgia jako odrębna gałąź medycyny powstała niewiele po­nad pół wieku temu, choć operacje na czaszce były wykonywane od ok. 3000 lat p.n.e. Szybki rozwój tej specjalności w ostatnich latach jest związany z postępami w diagnostyce (np. zastosowanie tomografii komputerowej), udoskonaleniem metod znieczulenia oraz wprowadzę- niem techniki mikrochirurgicznej, zwłaszcza w operacjach naczyń * mózgu.

Obecnie neurochirurgia zajmuje się leczeniem operacyjnym chorób układu nerwowego, takich jak: wady wrodzone, guzy, choroby naczy­niowe, niektóre postacie padaczki i ruchów mimowolnych, zespoły bó­lowe oraz urazy i ich następstwa.

Wady wrodzone układu nerwowego

Wady wrodzone mogą być uwarunkowane genetycznie (dziedziczne) lub powstają w późniejszym okresie rozwoju płodu wskutek działania różnych szkodliwych czynników: chemicznych, fizycznych, zaburzeń odżywiania, niektórych chorób zakaźnych i innych.

Najcięższą wadą rozwojową jest całkowity lub częściowy niedorozwój mózgu i rdzenia kręgowego, a nawet brak czaszki.

Częściej, chociaż również bardzo rzadko, występują rozszczepy czaszki i mózgu. W powstały w ten sposób ubytek kości mogą wpuklać się zarówno opony — przepuklina oponowa – jak i mózg. Niekiedy dochodzi do nieprawidłowego połączenia przestrzeni płynowych mózgu z powierzchnią skóry. Jest to tzw. przetoka płynowa.

Do częstych zaburzeń rozwojowych należą rozszczepy kręgosłupa w postaci niespojenia jednego łuku kręgów lub większej ich liczby — tzw. tarń dwudzielna — które same w sobie nie stanowią istotnego ka­lectwa. Czasem jednak powstaje w tym miejscu przepuklina oponowa lub oponowo-rdzeniowa, niekiedy nawet bardzo znacznych rozmiarów.

Do rzadko występujących wad należą: różnego rodzaju niedoroz­woje mózgu i rdzenia, wodogłowie, ścieśnienie czaszki wskutek zbyt wczesnego zarośnięcia szwów kostnych, wadliwe połą­czenie czaszki z kręgosłupem, nieprawidłowe ukształtowanie podstawy czaszki lub kości kręgosłupa z uciskiem na elementy nerwowe, jamistość rdzenia i inne.

Wiele z tych wad można leczyć operacyjnie, nawet w pierwszych dniach życia niemowlęcia, innych nie można naprawić, albo też w wy­niku zabiegów chirurgicznych, trudnych i skomplikowanych, czasem wieloetapowych, uzyskuje się tylko częściową poprawę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.