Neurochirurgia czynnościowa

Neurochirurgia czynnościowa obejmuje leczenie chirurgiczne pa­daczki, ruchów mimowolnych, bólu oraz psychochirurgię (chirurgiczne leczenie chorób psychicznych).

Leczenie chirurgiczne padaczki. Niektóre postacie padaczki opor­ne na leki, z częstymi napadami i ogniskiem padaczkorodnym stwier­dzonym w badaniach elektroencefalograficznych mózgu (EEG), można leczyć operacyjnie. Zabieg operacyjny polega na otwarciu czaszki i – po wykonaniu badania EEG z samej powierzchni mózgu — usunięciu, zmienionej zwykle chorobowo, części mózgu. Wyniki tego rodzaju le­czenia w odpowiednio dobranych przypadkach są pomyślne.

Niekiedy, gdy ognisko padaczkorodne jest umiejscowione głęboko, stosuje się tzw. stereotaktyczne metody leczenia, tj. ni­szczenia pewnych struktur mózgu położonych głęboko za pomocą spe­cjalnej aparatury, pozwalającej – bez otwierania czaszki – na precy­zyjne wprowadzenie zgłębnika do odpowiednio wybranego miejsca.

Leczenie ruchów mimowolnych. Wspomniana wyżej metoda stereotaktyczna stosowana jest również, w opornych na inne sposoby leczenia, niektórych chorobach polegających na ruchach mi­mowolnych, takich jak np. choroba Parkinsona, drżenie zamiarowe i samoistne, różne postacie atetoz i dystonii.

Nierzadko spotykany kurczowy kręcz karku przy braku poprawy po leczeniu zachowawczym bywa leczony operacyjnie! Opera­cja polega na przecięciu nerwu lub korzeni nerwowych unerwiających odpowiednie mięśnie szyi.

Leczenie operacyjne bólu. Ból jest sygnałem ostrzegawczym oraz jednym z objawów choroby i dlatego powinien być leczony przede wszystkim przyczynowo. Jeżeli jednak przyczyna bólu nie jest znana, lub jest znana, ale nie może być usunięta, albo też została usunięta, a ból trwa nadal jako główne cierpienie — pozostają różne sposoby zwal­czania dolegliwości, m.in. chirurgiczne.

Nerwoból nerwu trójdzielnego, czyli rwa twarzowa, polega na napadowych bólach połowy twarzy, wywołanych często po­drażnieniem skóry twarzy lub błony śluzowej jamy ustnej. Przyczyna choroby zwykle nie jest znana.

Leczenie. W przypadkach opornych na leki stosuje się blokady nerwu trójdzielnego, a gdy one zawodzą – leczenie chirurgiczne, pole­gające na przecięciu końcowych gałęzi nerwu albo przecięciu śród- czaszkowo korzeni nerwu lub dróg przewodzących ból.

Bóle po półpaścu, bóle fan tom o we po amputacjach koń­czyn, tzw. bóle kauzalgiczne po urazach nerwów oraz bóle nowotworowe należą do częściej spotykanych zespołów bólowych. Leczenie tych bólów może polegać na przecinaniu nerwów obwodo­wych, korzeni tylnych rdzenia kręgowego, dróg rdzeniowych przewo­dzących czucie bólu lub na stereotaktycznym niszczeniu pewnych struktur mózgu.

Psychochirurgia. Chirurgiczne leczenie chorób psychicznych, kry­tykowane z pozycji etycznych, filozoficznych, religijnych i prawnych, w niektórych, szczególnie wybranych przypadkach jest jednak stoso­wane. Dotyczy przede wszystkim chorych z zespołami tzw. pato­logicznej agresji zarówno wobec otoczenia, jak i wobec siebie. Leczenie polega na wybiórczym niszczeniu pewnych głę­bokich struktur mózgu, zwykle metodą stereotaktyczną. Uzyskanie poprawy następuje zwykle kosztem trwałych zmian intelektu i oso­bowości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.