PRZEPUKLINY BRZUSZNE

Przepuklina brzuszna jest to wytworzenie się uchyłku otrzewnej i przemieszczenie się jego, wraz z zawartością, przez: a) otwór w ścianie jamy brzusznej pod powłoki brzucha — przepukli­na zewnętrzna, b) otwór w przeponie do klatki piersiowej — przepuklina przeponowa lub c) do zachyłku otrzewnej wew­nątrz jamy brzusznej — przepuklina wewnętrzna.

Od przepukliny należy odróżnić przedostanie się, pod wpływem tępe­go urazu, narządów jamy brzusznej pod nieuszkodzoną skórę.

Przepukliny częściej tworzą się u mężczyzn niż u kobiet i częściej u osób, które ukończyły 40 r. życia. Badania epidemiologiczne wykazują, że choroba ta występuje u 3-5% pełnej populacji. U mężczyzn naj­częściej powstają przepukliny pachwinowe, inne rodzaje przepuklin, jak udowa, pępkowa, pooperacyjna, wewnętrzne, występu­ją znacznie rzadziej. U kobiet częściej występują przepukliny udowe (ok. 30%). Równoczesne występowanie obustronnej przepukliny pach­winowej lub też innych rodzajów przepuklin zdarza się nie tak rzadko, zwłaszcza u ludzi starszych z osłabionymi mięśniami.

Każda przepuklina składa się z wrót, worka i zawartości przepukli­ny. Wrota przepuklinowe to miejsce przedostawania się prze­pukliny przez ścianę jamy brzusznej. Zależnie od ich anatomicznego umiejscowienia, odróżnia się przepukliny*pachwinowe, udowe, pępko­we, zasłonowe i inne.

Wrota przepuklinowe są to słabsze miejsca ściany brzucha wskutek przechodzenia przez nie naczyń krwionośnych i nerwów (przepuklina udowa, pępkowa) lub powrózka nasiennego (przepuklina pachwino­wa). Wrota mogą mieć kształt płaskiego pierścienia (przepuklina pęp­kowa) lub kanału z ujściem wewnętrznym leżącym od strony jamy brzusznej i ujściem zewnętrznym znajdującym się w warstwach pod­skórnych (przepuklina pachwinowa, udowa).

Worek przepuklinowy tworzy rozciągnięty uchyłek otrzew­nej. Wielkość worka zależy od rodzaju przepukliny i czasu jej trwania (im przepuklina jest „starsza”, tym większy worek). Czasami worek ma kształt i wielkość naparstka, czasami sięga daleko poza wrota przepuklinowe.

Zawartość przepukliny mogą stanowić różne narządy jamy brzusznej. Najczęściej są to narządy ruchome, a więc jelito cienkie i sieć, rzadziej jelito grube, jajnik, jajowód, macica, część pęcherza mo­czowego, moczowody, dwunastnica i żołądek.

Zawartość przepukliny przedostaje się do worka przepuklinowego przy dłuższym staniu, chodzeniu, kaszlu, parciu na stolec itp. Na to, aby przepuklina cofnęła się ponownie do wnętrza jamy brzusznej, wy­starcza zwykle ułożenie chorego na wznak i łagodne uciśnięcie prze­pukliny ręką. Jeżeli takie postępowanie pomaga, przepuklina jest wolna odprowadzalna. Gdy zawartość worka nie cofa się przy takim postępowaniu, przepuklina jest nieodprowadzalna. Przy­czyną nieodprowadzalności mogą być zrosty między zawartością prze­pukliny i ścianą worka lub zbyt wielkie rozmiary przepukliny. Przepu­klina niedprowadzalna może stać się przyczyną przewlekłej, a nawet ostrej niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.