Przeszczepianie serca

Pierwszego na świecie przeszczepu serca dokonał dr Christian Bar­nard 3.XII.1967 r.; operowany przeżył 17 dni. Nadany mu rozgłos znacznie przekraczał realną wartość osiągnięcia, ale zapoczątkował swoisty „wyścig” wśród wielu znakomitych chirurgów, którego ce­lem był sukces potwierdzony pomyślnym wynikiem operacji. Mało kto zafascynowany spektakularnym osiągnięciem wiedział, że prace doświadczalne nad rozwiązaniem tego problemu trwały na świecie już od ponad 50 lat. Obecnie żyje na świecie ok. 1000 osób z prze­szczepionym sercem. W Polsce problemem przeszczepiania serca zajmują się 4 ośrodki.

Znaczne osiągnięcia dotyczą wczesnego rozpoznania procesu odrzu­cania przeszczepu oraz doskonalenia leków przeciwdziałających temu zjawisku, ale mimo to przeszczepiania serca wciąż jeszcze nie można uznać za sposób leczenia rutynowego, jakim jest przeszczepianie ne­rek. Wskazuje na to m.in. fakt, że do tego typu leczenia kwalifikuje

się głównie chorych ze skrajnie zaawansowaną miażdżycy naczyń , wieńcowych, u których wyczerpano inne możliwości postępowania (w tym chirurgicznego), a których prognoza przeżycia nie przekracza kil­ku miesięcy.

Realiści upatrują przyszłość transplantacji narządów (w tym serca) w pokonaniu bariery immunologicznej do stopnia pozwalającego na stosowanie przeszczepów ksenogenicznych pobieranych od specjalnie hodowanych zwierząt. Notuje się wprawdzie wyraźny w tej dziedzinie postęp, mimo to nawet przy obecnym intensywnym tempie badań spro­wadzenie problemu do realiów codziennej praktyki chirurgicznej moż­na przewidywać jedynie w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.