Badania diagnostyczne w urologii

Badania fizykalne. Po rozmowie z chorym i zebraniu wywiadu chorobowego lekarz przeprowadza tzw. badanie fizykalne. Polega ono na oglądaniu, obmacywaniu i osłuchiwaniu chorego.

Badanie instrumentalne. Właściwe badanie urologiczne często wymaga użycia instrumentów, czyli określonych narzędzi. Najprostszy z nich jest cewnik. Cewnik jest to rurka różnej długości, średnicy i o różnym zakończeniu, wykonana z metalu, gumy lub plastiku. W za­leżności od przeznaczenia wyróżnia się cewniki pęcherzowe, moczowodowe oraz do kontroli drożności cewki moczowej. Cewnikowanie stosuje się w celu odprowadzenia moczu, płukania pęcherza i kontroli zalegania moczu. Cewnikowanie moczowodów może być wy­konane ze wskazań diagnostycznych i leczniczych.

Wziernik pęcherzowy, czyli cystoskop, pozwala na oglą­danie wnętrza pęcherza i wykonanie wewnątrzpęcherzowych zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Poza cystoskopami diagnostycznymi istnieje szereg cystoskopów do zabiegów wewnątrzpęcherzowych: do zakładania cewników moczowodowych, pobierania wycinków z pęche­rza, ścinania i elektrokoagulacji guzów pęcherza oraz do kruszenia kamieni w pęcherzu. Wziernikowanie pęcherza jest wykony­wane przy przewlekłym, nie poddającym się leczeniu ropomoczu, krwiomoczu, przy podejrzeniu o nowotwór lub ciało obce w pęcherzu. Zabiegów tych nie wykonuje się w ostrym stanie zapalnym cewki mo­czowej, pęcherza i gruczołu krokowego.

Badania radiologiczne. W diagnostyce urologicznej badania te pozwalają na znaczne ograniczenie uciążliwych badań endoskopowych. Zdjęcia rentgenowskie wykonywane są po wprowadzeniu środ­ka cieniującego do określonych narządów układu moczowego. Wszyst­kie rodzaje badań rentgenowskich urologicznych poprzedza zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Urografia jest to radiologiczne badanie całego układu moczo­wego. Pozwala ono na ocenę stanu morfologicznego i czynnościowego tego układu. Środek cieniujący wprowadza się dożylnie.

Pielografia jest to rentgenowskie” badanie układu kielichowo-miedniczkowego nerki. Środek cieniujący wprowadza się przez cewnik moczowodowy. Badanie to wykonuje się, jeżeli na urografii jedna z nerek nie wypełnia się albo obraz jej jest mało czytelny.

Cystografia jest to badanie pęcherza moczowego po wprowa­dzeniu doń środka cieniującego przez uprzednio założony cewnik. Wskazaniem do tego badania jest m.in. podejrzenie: uszkodzenia pę­cherza, nowotworu lub niedomykalności połączenia pęcherzowo-moczowodowego (odpływ pęcherzowo-moczowodowy).

Uretrografia jest to badanie cewki moczowej po wypełnieniu jej środkiem cieniującym; pozwala na stwierdzenie drożności i wyklu­czenie uszkodzenia.

Arteriografia nerkowa polega na badaniu łożyska naczy­niowego nerki, po wypełnieniu go środkiem cieniującym przy zastoso­waniu odpowiedniej techniki. Badanie to jest bardzo pomocne w wy­krywaniu wielu chorób nerek.

Limfografia jest badaniem kontrastowym układu limfatyczne- go. Wskazaniem do tego badania w urologii jest poszukiwanie prze­rzutów nowotworowych z guzów pęcherza, prącia lub jąder.

Inne badania diagnostyczne. Należą do nich badania ultrasonograficzne i radioizotopowe, bardzo pomocne w diagnostyce urologicz­nej oraz badania laboratoryjne, odgrywające niemałą rolę w ustaleniu właściwego rozpoznania i leczenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.