Drogi szerzenia się zakażeń

Sposób szerzenia się zakażeń zależy w dużym stopniu od produktów przemiany materii wytwarzanych przez drobnoustroje. Te. drobnous­troje, które wytwarzają enzymy rozpuszczające mechaniczną zaporę tkankową, jak np. paciorkowce, wywołują zapalenia rozprzestrzenia­jące się w tkance podskórnej i w skórze. Jeśli drobnoustroje przedosta­ną się do powierzchownych naczyń chłonnych, uwidacznia się to w postaci podłużnych czerwonych pasm, przebiegających od miejsca zranienia w kierunku najbliższej grupy węzłów chłonnych. Zapale­niu węzłów chłonnych towarzyszy zwykle ich obrzęk, stwardnienie i bolesność.

Przedostanie się bakterii do naczyń krwionośnych może doprowa­dzić do ropnicy lub posocznicy.

Ropnica jest to obecność we krwi mikroskopijnych czopów bakterii ropotwórczych, które płynąc z jej prądem zatykają maleńkie tętniczki, tworząc ropnie przerzutowe w różnych narządach, np. w mózgu, wątro­bie, w nerkach.

Posocznica (sepsis) jest to zespół objawów chorobowych wywoła­nych obecnością drobnoustrojów lub ich toksyn we krwi krążącej. W posocznicy nie tylko istnieje stały dopływ bakterii do krwiobiegu, ale drobnoustroje te również rozmnażają się we krwi krążącej. Często do­chodzi też do powstania czopów bakteryjnych i ropni przerzutowych, czyli do tzw. posocznico — ropnicy. Przebieg posocznicy może mieć różne postacie. .Najgroźniejsza jest tzw. postać ostra, przechodzą­ca we wstrząs septyczny kończący się często zgonem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.